Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Kalenice

12. 10. 2009

O b e c n í   ú ř a d   K a l e n i c e

                                            

Kalenice, 387 16 Volenice                                                                             Telefon: 383 394 164,724 182 252

Č.j.                                                                                                                                           Kalenice dne 12.10. 2009

Vyřizuje: ing. Hana Roudnická

Kosmonautů 1262

386 01 Strakonice

Tel. 775 146 183

383 321 079

Email: roudnicka@strakonice.cz

 

                                                                                                                                                                                                                              

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

 

I.           Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Kalenice

a data konání  jeho projednání

         Obecní úřad Kalenice jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle §6 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jen stavební zákon), oznamuje zahájení řízení  o vydání územního plánu Kalenice podle  § 52  stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 188 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen správní řád).

 

Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Kalenice se bude konat dne  30.11. 2009 ve 14.00 hod 

v  zasedací místnosti obecního úřadu v Kalenicích

Návrh územního plánu Kalenice zpracovává architektonická kancelář Vladimír Děrda, Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice, zodpovědný projektant: Ing.arch.Vladimír Děrda

Projektanta žádáme tímto o účast a zajištění odborného výkladu.

 

Dotčené orgány a sousední obce tímto zveme k veřejnému projednání

Návrh územního plánu Kalenice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, je možno se s ním seznámit v souladu s ustanovením § 52 odst. (1) stavebního zákona na obecním úřadu v Kalenicích a u pořizovatele.

 

 

 

II.          Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Kalenice

        k veřejnému nahlédnutí

Obecní úřad Kalenice jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle §6 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jen stavební zákon oznamuje, že byl vystaven návrh ÚP Kalenice. Vzhledem ke skutečnosti, že s ohledem na rozsah návrhu není možno zveřejnit na úřední desce návrh v úplném znění, sděluje  obecní úřad Kalenice, že do návrhu  územního plánu Kalenice je možno nahlédnout

od  26.10. 2009 do 30.11. 2009

na obecním úřadu v Kalenicích

 

Návštěvu doporučujeme po telefonické dohodě (tel. . 383 394 164,724 182 252 ).

Dále návrh územního plánu Kalenice bude vyvěšen na elektronické úřední desce obecního úřadu Kalenice.

Upozornění k bodu I. a II.

      Podle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou pouze dotčené osoby - vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti k návrhu podat námitky nejpozději však na veřejném projednání, tedy do dne 30.11. 2009. Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené osoby v námitkách  musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději při veřejném projednání, tedy do 30.11.2009 může každý uplatnit své připomínky. Dotčené orgány státní správy uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům,  námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje se nepřihlíží.

 

 

 

                                                                                            Josef Zábranský

   starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno dne : 12.10. 2009                                         

 Sejmuto dne :     1.12. 2009

 

Část I. této veřejné vyhlášky musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněna po dobu 15 dnů na úřední desce  obecního úřadu, část II. musí být podle § 52 odst. (1) stavebního zákona vyvěšena po dobu  30 dnů ode dne doručení části I. Celkem musí být proto tato veřejná vyhláška vyvěšena po dobu  m i n.  4 5   d n ů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O b e c n í   ú ř a d   K a l e n i c e

                                            

Kalenice, 387 16 Volenice                                                                             Telefon: 383 394 164,724 182 252

Č.j.                                                                                                                                           Kalenice dne 12.10. 2009

Vyřizuje: ing. Hana Roudnická

Kosmonautů 1262

386 01 Strakonice

Tel. 775 146 183

383 321 079

Email: roudnicka@strakonice.cz

                                                                                                                                                                                                                                                       

Oznámení

Věc:  územní plán Kalenice -  návrh

Obecní úřad Kalenice jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle §6 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jen stavební zákon), oznamuje zahájení řízení  o vydání územního plánu Kalenice podle  § 52  stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 188 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen správní řád).

 

Oznamuje

Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Kalenice se bude konat dne  30.11. 2009 ve 14.00 hod 

v  zasedací místnosti obecního úřadu v Kalenicích

                                                                                                                                                                       S návrhem je možno se seznámit               

od  26.10. 2009 do 30.11. 2009

na obecním úřadu v Kalenicích

Návrh územního plánu Kalenice bude vyvěšen na elektronické úřední desce obecního úřadu Kalenice.

 

Návštěvu doporučujeme po telefonické dohodě (tel. . 383 394 164,724 182 252 ).

Kontaktní osoba: starosta obce a pořizovatel ing. Hana Roudnická  tel. 775 146 183, 383 321 079. Podle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou pouze dotčené osoby - vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti k návrhu podat námitky nejpozději však na veřejném projednání, tedy do dne 30.11. 2009. Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené osoby v námitkách  musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději při veřejném projednání, tedy do 30.11.2009 může každý uplatnit své připomínky. Dotčené orgány státní správy uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.Ke stanoviskům,  námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje se nepřihlíží.

                                                                                                                                             

v.z. ing. Hana Roudnická

 

                    pořizovatele

 

 

 

 

Rozdělovník DOSS pro územní plán Kalenice

 

1.      Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP, nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1,

2.      Ministerstvo průmyslu a obchodu,, sekce nerost. surovin, Na Františku 32, 110 15 Praha,

3.      Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2,

4.      Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy II, Mánesova 3, 370 01 České Budějovice

5.      Krajský úřad - Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

a.       odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,

b.      odbor územního plánování,staveb.řádu a investic,

6.      Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Strakonice, Žižkova 505, 386 01 Strakonice

7.      Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Podsrpenská 438 386 01Strakonice

8.      Obvodní báňský úřad  Příbram, nám. T.G.Masaryka 145, P.O.BOX 14, 261 80 Příbram I,

9.      Státní energetická inspekce, územ. inspektorát, Lipenská 17 , 370 01 České Budějovice,

10.  Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné nám. 9, 110 00 Praha,

11.  Ministerstvo obrany, na základě jeho pověření VUSS, Dvořákova 12,  370 01 Č.Budějovice,

12.  MÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

a.       odbor životního prostředí,

b.      odbor stavební úřad, památky

13.  Pozemkový úřad – územní pracoviště Strakonice,Palackého náměstí 1090,386 01 Strakonice   

 

 

Natura: (nutno obeslat na doručenku)

14.  posouzení, zda ÚPO bude mít významný vliv na soustavu Natura2000 Správa CHKO  Blanský les, Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov,

15.  Krajský úřad - Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví;

 

Zjišťovací řízení na tzv. SEA:  (nutno zaslat na doručenku)

16.  Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,  Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice;

 

Sousední obce:

Obec Kladruby, Kladruby 1, 386 01 Strakonice

Obec Štěchovice, č.p. 64, 387 16 Volenice

Obec Volenice, č.p. 3, 387 16 Volenice

Obec Frymburk u Sušice,  342 01 Sušice

Obec Kejnice, č.p. 24, 341 01 Horažďovice

 Obec Hejná, č.p. 70, 341 01 Horažďovice

Obec Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 1 Horažďovice

Zpracovatel: architektonická kancelář Vladimír Děrda, Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice,

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář