Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná vyhláška - část 2.

3. 2. 2010

- stavby pro dekontaminaci věcných prostředků a dekontaminační plochy

Hygienické propusti stálých úkrytů

Byly zřizovány v některých úkrytech pro dekontaminaci osob provádějících činnost v kontaminovaném prostoru. Mají malou kapacitu.

V řešeném území se nenacházejí a nejsou navrhovány.

Stavby pro dekontaminaci osob

 Zřizují se přizpůsobováním zařízení jako jsou lázně, bazény, umývárny, sprchy a jiné k dekontaminaci osob. Pro určení kapacity je rozhodující počet sprchových růžic. Pro osprchování jedné osoby se počítá doba 4 minut. Navrhují se s čistou a nečistou částí s jednosměrným provozem, aby se osoby po provedené dekontaminaci nesetkávaly s osobami kontaminovanými. Pro tyto účely není vhodné umisťování sprch v kabinkách (boxech) .

V obci se vhodné objekty pro tento účel nenacházejí.

Stavby pro dekontaminaci zvířat

Stavby k dekontaminaci hospodářských zvířat se zřizují zpravidla přizpůsobením budov nebo zpevněných ploch mimo budovu. Vlastní místo pro dekontaminaci je opatřeno výtoky s hadicemi. Mimo budovu lze k dekontaminaci končetin zřídit mělký příkop. Tělo zvířete se v tomto případě dekontaminuje postřikem pomocí hadic nebo sprch. To lze uskutečnit na jakékoliv zpevněné nepropustné ploše s odvodem kontaminované vody do neutralizační jímky napojené na kanalizaci. Stavba se člení na čistou a nečistou část s důsledným jednosměrným provozem.

Plochy využitelné pro dekontaminaci zvířat se v řešeném území nenacházejí.

Stavby pro dekontaminaci oděvů

K dekontaminaci většího množství oděvů, prádla a drobných předmětů budou přizpůsobovány dezinfekční stanice, chemické čistírny, prádelny, dezinfekční komory zdravotnických zařízení a jiné obdobné, nacházející se na území obce. Vždy se u nich provádí oddělení čisté a nečisté části a zřizuje hygienická propust pro personál.

V řešeném území se nenacházejí a nejsou navrhovány.

Stavby pro dekontaminaci věcných prostředků (vozidel) a dekontaminační plochy. Zřizují se přizpůsobením zařízení zejména garáží, umýváren vozidel (myček), tramvajových, trolejbusových a vlakových vozoven, velkých garáží apod., napojených na kanalizaci a vodovod. Musí umožňovat odvádění kontaminované vody do kanalizace po její neutralizaci (např.v neutralizační jímce). Dekontaminace může být prováděná v jednom nebo více proudech. Provoz je jednosměrný. Dekontaminovaná vozidla se nesmí setkat s vozidly kontaminovanými. Pro dekontaminační plochy v podstatě postačí zpevněná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a z druhé odjezd s přívodem vody nebo páry.

V řešeném území se nenacházejí a nejsou navrhovány.

h) Návrh ploch pro ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

V řešeném území se nevyskytují ani nejsou územním plánem navrhovány plochy nebo objekty, kde by byly skladovány a používány nebezpečné látky. Tyto látky nejsou přes území ani přepravovány.

V řešeném území se nenacházejí žádné další zátěže nebo rizika ohrožující zdraví nebo životy obyvatel.

i) Návrh ploch pro nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou

     Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou při zachování jejího nezbytného množství a nezávadných vlastností se bude zajišťovat v případě, pokud nelze zabezpečit běžné zásobování obyvatelstva pitnou vodu pro veřejnou potřebu. Hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou zajišťují provozovatelé vodovodů. Při zásobování pitnou vodou je provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávky jen v případech stanovených zákonem a současně je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou. Postup orgánů krajů a obcí k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou je řešen Směrnicí Ministerstva zemědělství č.j. 416578/2001-6000 ze dne 20.12.2001. Seznam subjektů Služby předávají orgány krizového řízení územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, jako podklad pro uzavření písemných dohod k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání podle §21 zákona č.239/2000Sb. Nouzové zásobování vodou je součástí krizových a havarijních plánů podle zvláštních předpisů.

Stanoviště pro cisterny pro havarijní zásobování pitnou vodou jsou:

-          náves u kapličky

Nouzové zásobování elektrickou energií není centrálně navrhováno.

Požární voda

Voda pro účely hašení požáru v Kalenicích bude použita z požární nádrže ve vsi.

1.c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Návrh urbanistické koncepce zahrnuje řešení krajiny a jejího uspořádání (včetně systému ÚSES) a řešení zastavěného území a nově zastavitelných ploch (v jednotlivých plochách s funkčním využitím). Krajina i sídlo Kalenice mají vazby na širší okolí, které se projevují v systému ÚSES, cestní síti i ve způsobu využívání území.

Urbanistická koncepce nenavrhuje významné přetvoření krajiny a sídla do nové podoby, ale vychází ze stávajícího uspořádání a umožňuje přiměřený rozvoj podložený konkrétními požadavky místních subjektů a obce.

Řešené území je stabilizovaným prostředím jihočeského venkova, ležícím mimo hlavní rozvojové osy státu a kraje, mimo oblasti silných investorských zájmů i mimo území chráněných oblastí přírody.

Územní plán navrhuje rozvoj celého území, který je vyvážený jak pro krajinu a životní prostředí, tak pro místní hospodářský rozvoj a uspokojivý život obyvatel a uživatel řešeného území.

Je navrženo účelné využití a prostorové uspořádání řešeného území s cílem uvést do souladu veřejné i soukromé zájmy a záměry na změny v území.

Návrhem územního plánu jsou chráněny a citlivě rozvíjeny hodnoty řešeného území (přírodní, kulturní, civilizační, urbanistické, architektonické).

Návrh územního plánu dbá na ochranu krajiny jako podstatné složky prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. Navrhuje hospodárné využití řešeného území a chrání nezastavěné území.

Navržená míra rozvoje je realistická a přiměřená rozvojovému potenciálu řešeného území. Zastavěné území nabízí k využití stávající nevyužívané a zdevastované plochy a proluky. Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a ve vztahu k míře využití zastavěného území.

Pro novou zástavbu jsou navrženy nevyužité pozemky uvnitř sídla a pozemky podél komunikací na okrajích sídla (postupný růst sídla do krajiny).

Nejsou navrhovány plochy pro bydlení v bytových domech.

Plochy pro bydlení jsou funkčně určeny pro tzv. smíšené bydlení (bydlení v individuálních rodinných domech venkovského typu s možností drobného podnikání, drobné vybavenosti a hobby činností).

Plochy k novému zalesnění a k založení nových vodních ploch (retenčních nádrží a rybníků) jsou regulativy umožněny na veškeré zemědělské (orné a lesní) půdě.

Jako součást návrhu územního plánu je zpracován místní plán ÚSES navazující na existující regionální a nadregionální ÚSES.

Zastavitelné území je členěno na funkční plochy dle jednotlivých funkčních typů. Plochy jsou barevně odlišeny a označeny kódem. Jedná se o následující plochy:

A1 – navržená zastavitelná plocha

výměra (ha): 2,7

současné využití: orná půda, TTP

navrhované funkční využití: plochy smíšené obytné

specifické podmínky pro využití: plocha pro stavbu několika rodinných domů na velkých parcelách. Součástí plochy nová veřejná prostranství podél stávající komunikace v šíři 5m (chodník, zeleň, parkování).

A2 – navržená zastavitelná plocha

výměra (ha): 0,2

současné využití: TTP

navrhované funkční využití: plochy smíšené obytné

specifické podmínky pro využití: plocha pro stavbu rodinného domu

A3 – navržená zastavitelná plocha

výměra (ha): 0,15

současné využití: zahrada, TTP

navrhované funkční využití: plochy smíšené obytné

specifické podmínky pro využití: plocha pro stavbu rodinného domu

A4 – plocha s navrženou změnou využití (součást zastavěného území)

výměra (ha): 0,7

současné využití: TTP, zastavěná plocha zemědělskými objekty (nevyužíváno)

navrhované funkční využití: plochy smíšené obytné

specifické podmínky pro využití: plocha pro stavbu rodinných domů po odstranění stávajících objektů. Součástí plochy nová veřejná prostranství podél stávající komunikace v šíři 5m (chodník, zeleň, parkování).

B1 - plocha s navrženou změnou využití (součást zastavěného území)

výměra (ha): 2,1

současné využití: ostatní, zastavěná plocha, zarostlá nevyužitá zahrada

navrhované funkční využití: plochy občanské vybavenosti, víceúčelové sportoviště, park

specifické podmínky pro využití: součástí plochy je objekt památkově chráněné sýpky (nutno respektovat)

C1 – navržená zastavitelná plocha

výměra (ha): 0,2

současné využití: TTP

navrhované funkční využití: plochy technické infrastruktury, technický dvůr, případně malá ČOV

specifické podmínky pro využití: plocha pro stavbu rodinných domů po odstranění stávajících objektů

Systém sídelní zeleně tvoří stávající parková a soliterní zeleň veřejných prostranství.

1.d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

technická infrastruktura - doprava

Silniční doprava:

Řešené území leží mimo hlavní dopravní trasy silnic I. a II. třídy.

Spojení se sousedními sídly zajišťují silnice III. třídy stýkající se v zastavěném území sídla Kalenice:

-        silnice III. třídy III/17212

-        silnice III. třídy III/17215

Změny v dopravní infrastruktuře se nenavrhují. Zastavitelné plochy navržené územním plánem jsou dopravně napojitelné z existujících komunikací.

technická infrastruktura – vodohospodářské řešení

Stávající vodoteče a doprovodnou zeleň je nutné zachovat. Nedoporučují se žádná opatření, směřující k urychlení povrchového odtoku s následným rozvojem vodní eroze.

Zásobování pitnou vodou

Obec Kalenice je zásobována pitnou vodou z obecního vodovodu.

Dvě nemovitosti jsou zásobovány zvláštním vrtem, neboť neleží v ekonomickém dosahu vodovodu.

Zásobování pitnou vodou obce Kalenice vyhovuje a má dostatečnou rezervu pro budoucí rozvoj obce. Je navrženo zokruhování trasy vodovodu, k nově navrženým zastavitelným plochám je navrženo prodloužení vodovodních řadů.

Odkanalizování

Obec je odkanalizována částečnou jednotnou kanalizací pro veřejnou potřebu.

Navrhuje se do budoucna čistit odpadní vody v rámci stávající i navrhované zástavby domovními čističkami nebo jímkami na vyvážení (s vyvážením na ČOV Volenice). Domovní čističky budou zaústěny do stávající jednotné kanalizace. Dešťové vody budou i v budoucnu odváděny systémem příkopů, struh a propustků a stávající kanalizací, která bude sloužit jako dešťová, do recipientu.

(Územní plán rezervuje plochu pro technickou infrastrukturu na spádově odpovídajícím místě, pokud by byla v budoucnu tato koncepce změněna na kanalizaci s ČOV.)

technická infrastruktura – energetika

Elektrická energie

Trafostanice je dimenzována dostatečně pro navržené řešení. Nové rozvody NN na navržených zastavitelných plochách budou řešeny zemním kabelem.

V území není řešeno zásobování plynem ani se s ním neuvažuje. Vytápění objektů (pouze bydlení) je pevnými palivy a dřevem.

Zemní plyn

Řešené území v souladu s nadřazenými územně plánovacími koncepcemi není navrženo k  zásobování zemním plynem.

Pevná paliva

Dřevo, dřevěné pelety, biomasu a jiné obnovitelné zdroje lze použít jako plnohodnotný nebo doplňkový způsob vytápění. Spalování uhlí bude minimalizováno a nahrazeno akumulační elektřinou, plynem z nádrže,  dřevem, biomasou nebo zemním čerpadlem.

technická infrastruktura – odpadové hospodářství

V obci jsou produkovány běžné komunální odpady.

Nebezpečné odpady (zbytky barev, zářivky, lednice) jsou likvidovány zajištěním mobilního svozu.

Navržené plochy smíšené obytné budou likvidovat TKO stejným způsobem.

občanské vybavení

V obci se nalézá toto občanské vybavení:

1.      obecní úřad

2.      obchod smíšeným zbožím

3.      hospoda

4.      návesní kaple

Tvrz Hvížďalku nelze považovat za občanské vybavení, protože je opravena do podoby rodinného sídla (pro rodinné bydlení).

Územní plán navrhuje nové plochy občanské vybavenosti pro stavbu areálu s víceúčelovým hřištěm, parkem apod.

veřejná prostranství

Stávající veřejná prostranství (náves, ulice) jsou územním plánem chráněna. Jsou navržena nová veřejná prostranství v souladu s §7 odst.2 novely č.269/2009Sb. Vyhlášky č.501/2006Sb.

1.e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

Koncepce uspořádání krajiny

Uspořádání a změny v krajině budou respektovat Evropskou úmluvu o krajině (European landscape convention, 2004).

Hlavním cílem Úmluvy je zajistit ochranu jednotlivých typů evropské krajiny. Ukládá povinnost vytvářet a realizovat ohleduplné a z hlediska charakteru krajiny udržitelné krajinné politiky, a to za účasti veřejnosti a místních a regionálních úřadů. Dále pak zohledňovat charakter krajiny při formování politik územního rozvoje, urbánního plánování a jiných sektorálních či intersektorálních politik. Úmluva požaduje, aby péče o krajinu měla charakter udržitelného rozvoje, zahrnujícího pravidelné udržování krajiny a slaďování hospodářských, enviromentálních a sociálních zájmů a postupů.

Krajina zahrnuje pevninu, vodní plochy a toky, přírodní, venkovské i městské oblasti, území jak esteticky, kulturně a historicky pozoruhodná, tak běžná území, nebo narušené krajinné celky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář