Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná vyhláška - část 3.

3. 2. 2010

 

 

vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

označení plochy

využití plochy

koncepční podmínky pro využití ploch

A1

plochy smíšené obytné

bydlení v rodinných domech venkovského typu

- stavby budou svým charakterem odpoví-

dat  venkovskému prostředí

 

A2

plochy smíšené obytné

 

bydlení v rodinných domech venkovského typu

- stavby budou svým charakterem odpoví-

dat  venkovskému prostředí

 

A3

plochy smíšené obytné

bydlení v rodinných domech venkovského typu

- stavby budou svým charakterem odpoví-

dat  venkovskému prostředí

 

A4

plochy smíšené obytné

bydlení v rodinných domech venkovského typu

- stavby budou svým charakterem odpoví-

dat  venkovskému prostředí

B1

plochy občanské vybavenosti (sportovní areál)

 

sportovní areál, víceúčelové hřiště,  doprovodná zeleň, park

 

- parkování vozidel řešit na vlastním pozemku

-          uspořádat provoz plochy tak, aby nebyla rušena obytná pohoda na okolních plochách

-          - nutno respektovat památkově chráněnou sýpku bydlení

C1

plochy technické infrastruktury

technický dvůr, sběrný dvůr, (malá ČOV)

 

1 - 8

plochy ÚSES

biocentra, biokoridory

-        viz níže

A - K

plochy ÚSES

interakční prvky

-        viz níže

plochy vodní a vodohospodářské

vodní toky, rybníky

-        budou realizovány tak, aby nenarušovaly vzhled okolní krajiny

plochy zemědělské

orná půda, louky, pastviny

-        hospodařit v souladu s agrotechnickými protierozními opatřeními

plochy lesní

les

-        stavby lesního hospodářství budou vzhledově přizpůsobeny místním podmínkách

plochy smíšené nezastavěného území

louky, remízky, meze, části lesa

-        druhová skladba výsadeb bude navazovat na přirozenou skladbu v lokalitě

 

 

 

Návrh místního územního systému ekologické stability

Jako součást územního plánu je zpracován Plán ÚSES řešeného území, který je jeho samostatnou podrobnou přílohou.

ÚSES v podrobnosti Plánu je vymezen v grafické části územního plánu – hlavní výkres. Součástí jsou následující prvky ÚSES:

 

lokální biokoridor 1 – Na Karlovcích

 

lokální biocentrum 2 – Velký a Bosák

 

lokální biokoridor 3 – U Kalenic

 

lokální biocentrum 4 – Na dolejších sedlicích

 

lokální biokoridor 5 – Na ladech

 

lokální biocentrum 6 – Kalenický rybník (součást nadregionálního biokoridoru)

 

osa nadreg. biokoridoru K113 - 7 – Za brůdky

 

lokální biokoridor 8 – Na Višňové

 

interakční prvek A – Nad Kalenicemi

 

interakční prvek B – U Hoštic

 

interakční prvek C – Na dolejších sedlicích

 

interakční prvek D – Na hořejších sedlicích

 

interakční prvek E – U Kalenic

 

interakční prvek F - Trávník

 

interakční prvek G – U svaté starosti

 

interakční prvek H - Pískárov

 

interakční prvek CH – U Hoštic

 

interakční prvek I – U lesa

 

interakční prvek J – U Štěchovic

 

interakční prvek K – K Hošticím

 

 

REGULATIVY PRO PLOCHY ZAŘAZENÉ DO ÚSES

 

Regulativy mají 2 základní funkce:

1) Zajišťují podmínky pro trvalou funkčnost existujících prvků ÚSES.

2) Zajišťují územní ochranu ploch pro doplnění prvků ÚSES navržených nebo nefunkčních.

 

Na jejich základě je omezeno právo vlastnické tam, kde jsou pro to splněny podmínky vyplývající

z Ústavní Listiny, Občanského zákoníku, Stavebního zákon, Zákona o ochraně přírody a

krajiny a Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (neboli mimo oblast územního plánování).

V ostatních případech zůstává právo na stávající využití území zachováno. Regulativy jsou

podkladem pro správní řízení, a liší se podle konkrétního prvku ÚSES.

 

Dělí se na 3 následující kategorie:

1) Existující (funkční) biocentra

2) Existující (funkční) biokoridory

3) Navržené (nefunkční) prvky - biocentra i biokoridory

 

1) Existující (funkční) biocentra

Druhová skladba bioty se bude blížit přirozené skladbě odpovídající trvalým stanovištním

podmínkám, u antropicky podmíněných ekosystémů též trvalým antropickým podmínkám. Veškeré

vedlejší funkce musejí být tomuto cíli podřízeny. Nepovoluje se zde umisťování staveb, pobytová

rekreace, intenzívní hospodaření a rovněž nepřípustné jsou veškeré další činnosti snižující

ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu.

 

2) Existující (funkční) biokoridory

Posláním biokoridorů je umožnit migraci všech organismů mezi biocentry, trvalou existenci

nelze předpokládat. Z těchto důvodů se zde připouští širší možnosti hospodářského využití, nevadí

ani souběžné vedení biokoridorů s účelovými komunikacemi, rekreačními trasami a podobně. V

nezbytných případech je podmíněně přípustné povolování liniových staveb, konkrétně příčné

křížení s biokoridorem, vodohospodářská zařízení, čistírny odpadních vod a podobně. Nepovoluje

se zde opět: umisťování staveb, pobytová rekreace, intenzívní hospodaření a rovněž nepřípustné

jsou veškeré další činnosti snižující ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu.

 

3) Navržené (nefunkční) prvky – biocentra, biokoridory, interakční prvky

Jejich realizace je vázána na splnění výše zmíněných zákonných podmínek. Do doby jejich

splnění je zaručeno právo na stávající využití území. Nelze však připustiti takové změny v jejich

současném využití, které budoucí realizaci ÚSES výrazně ztíží nebo dokonce znemožní. Realizace

je podmíněna řešením vlastnických vztahů v projektu ÚSES, komplexních pozemkových úpravách

nebo lesních hospodářských plánech. Pokud nedojde k dohodě s vlastníky (jejichž práva na stávající využití jsou chráněna), je jejich omezení možné pouze za těchto podmínek:

- omezení se děje ve veřejném zájmu,

- omezení se děje na základě zákona,

- omezení je výslovně uvedeno,

- omezení je provedeno jen v nezbytném rozsahu,

- neprokáže-li se, že požadovaného účelu nelze dosáhnout jinak,

- za omezení je poskytnuta náhrada podle procesních pravidel stanovených stavebním

zákonem.

V případě ÚSES se poskytuje náhradní pozemek. Proto musejí být regulativy omezeny na

zachování stávajících podmínek (využití) = vylučují se činnosti a změny využití území snižující ekologickou stabilitu lokality. Regulativy jsou vyjádřeny v grafické části územního plánu prostřednictvím vymezení jednotlivých prvků ÚSES, který byl zpracován oprávněnou osobou za dodržení metodických pokynů platných pro jeho konstrukci. Přírodovědná část (soubor opatření pro zachování funkčnosti prvku ÚSES, návrh managementu a podobně) je uvedena jednak v tabulkových přílohách týkajících se konkrétních prvků, jednak v obecné sumarizující podobě v textové části územního systému ekologické stability.

 

 

Prostupnost krajiny

 

V řešeném území jsou stávající polní a lesní cesty a pěší stezky. Z důvodu zachování prostupnosti krajiny budou udržovány v dobrém technickém stavu.

Je doporučena obnova polních cest včetně výsadeb doprovodné zeleně.

 

 

Protierozní opatření

 

Intenzívní využívání zemědělské půdy a scelení polí do velkoplošných celků bez ohledu k detailu krajiny (rozorání mezí, likvidace remízků, obdělávání bez ohledu reliéf krajiny) vede k erozi zemědělské půdy, projevující se převážně splachem ornice a horních vrstev půdy při deštích, zanášení koryt potoků, propustků a kanalizace, zabahnění rybníků.

Ohroženy jsou pozemky se sklonem větším než 7 stupňů a tam, kde je délka pozemku po spádnici větší než 350m.

Efektivní návrh protierozních opatření spočívá v organizačních a agrotechnických změnách:

 

organizační opatření:

návrh vhodného umístění pěstovaných plodin (okopaniny a kukuřice do 4 stupňů svažitosti

pásové pěstování plodin

návrh optimálního tvaru a velikosti pozemku

návrh vegetačních pásů mezi pozemky

návrh záchytných travních pásů

pozemky svažitější než 12 stupňů převést na trvalé travní porosty

 

agrotechnická a vegetační opatření:

půdoochranné obdělávání, brázdování a hrázkování

protierozní orba

setí do strniště nebo hluboké brázdy

protierozní setí kukuřice

protierozní sázení brambor

 

technická opatření:

zatravnění nebo lépe zalesnění pásu v okolí rybníků

terénní hrázky

záchytné příkopy kolem ohrožených pozemků

trasování alejí, polních cest

výsadby stromů, větrolamy

 

Protierozní opatření jsou podrobněji navrženy v Plánu ÚSES, který je součástí návrhu územního plánu.

 

 

 

Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění

 

V řešeném území se nenacházejí, nejsou navrhovány ani vymezovány.

 

1.f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)

 

plochy smíšené obytné (A)

Plochy smíšené obytné jsou zastavitelné plochy pro bydlení v individuálních rodinných domech. Na těchto plochách je možno bydlení spojovat s činnostmi charakteru občanské vybavenosti, podnikání, výroby včetně zemědělské, pokud neruší sousedskou a obytnou pohodu na sousedních pozemcích.

 

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- bydlení v individuálních rodinných domech

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- venkovské bydlení (trvalé i rekreační bydlení v individuálních rodinných domech nebo dvojdomech, které může být spojeno s chovem zvířectva, pěstební a zemědělskou činností nebo podnikáním. Rozsah těchto činností je omezen na hobby, obživu vlastní a vlastní rodiny - bydlících osob).

·         občanská vybavenost jako součást podnikání bydlících osob (obchod, školka, ordinace, malá dílna apod.). V tomto případě však parkování automobilů  klientů a veškeré další vyplývající potřeby musí být zajištěny na vlastních plochách (mimo veřejné komunikace a prostory).

·         zahrady produkční, okrasné i společenské, parkové úpravy a stavby

 

PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- bydlení v řadových rodinných domech

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- stavby pro funkce a činnosti, které svým charakterem nebo rozsahem budou narušovat obytnou pohodu na sousedních pozemcích, pokud tyto slouží nebo jsou navrženy pro bydlení (chovy dobytka, dílny s výrobními linkami, autobazary, skladové prostory sběrných surovin apod.)

- bydlení v bytových domech

- řadové garáže

 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:

výška stavby: přízemí, přízemí s podkrovím, přízemí a patro

parkování vozidel: minimálně 1 parkovací stání na vlastním pozemku, plné zajištění parkování klientů při podnikání na vlastním pozemku

maximální zastavění pozemku: 30%

(tyto podmínky nebudou uplatněny v historických památkově chráněných objektech v případě, že by došlo k rozporu s pokyny státní památkové péče nebo k rozporu s pravidly zdravého rozumu)

 

plochy občanského vybavení (B)

Plochy občanského vybavení jsou zastavitelné plochy pro umístění staveb pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, a související infrastruktury.

Plochy občanského vybavení nově navržené jsou zastavitelné plochy pro umístění hřiště, sportoviště a související infrastruktury.

 

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- stavby a zařízení veřejných služeb (škola, mateřská škola, sociální a zdravotní služby, kultura, správa, sport, obchod, služby, zeleň a park)

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- související dopravní a technická infrastruktura

 

PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- komerční služby, ubytování, stravování

- související dopravní a technická infrastruktura

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář