Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná vyhláška - část 4.

3. 2. 2010

- autobazary, vrakoviště, skladování

 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:

- nejsou stanoveny

 

 

 

plochy veřejných prostranství

Plochy veřejných prostranství tvoří ulice, náves, pěšiny, soutky, zpevněné plochy. Chodníky, mobiliář, zeleň, zahradní úpravy. Plochy pro parkování vozidel a technickou infrastrukturu. Z veřejných prostranství jsou přístupy na pozemky.

 

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- veřejná prostranství, náves, ulice

- vozovky, chodníky, zeleň

- technická infrastruktura

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- plochy pro parkování vozidel

 

PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- stavby pro veřejnou správu a potřebu obce

- stavby pro pobyt osob ve volném čase (dětská hřiště, předzahrádka restaurace apod.)

-         prodejní stánky jako dočasná stavba

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- trvalé stavby pro soukromé nebo komerční využití

 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:

- nejsou stanoveny

 

 

plochy technické infrastruktury (C)

Plochy technické infrastruktury tvoří plochy pro umístění technického dvora.

 

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- technický dvůr, sběrný dvůr

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- komunikace, související infrastruktura, ČOV

 

PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- služební garáž, obecní sklady

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- obchodní, podnikatelské funkce

- bydlení

 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:

- nejsou stanoveny

 

 

plochy vodní a vodohospodářské

Plochy vodní a vodohospodářské jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro nakládáni s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku vod a ochrany přírody a krajiny.

 

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- vodní toky a plochy

- chov ryb, rybářství, vodní drůbeže

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- údržba a obnova vodních děl a staveb

 

PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- stavby a činnosti přímo související s hospodářským využitím vodních ploch

- stavby bodové a liniové infrastruktury

- dopravní stavby a stavby sloužící k obnově a údržbě krajiny

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním využitím

 

 

plochy zemědělské

Plochy zemědělské jsou nezastavitelné plochy sloužící jako orná půda, louky a pastviny.

 

1. trvalé travní porosty:

 

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- louky, pastviny

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

Pozemky porostlé travinami, u nichž je hlavní výtěžek převážně seno, nebo jsou určeny k trvalému spásání, i když jsou za účelem zúrodnění rozorány. Přípustné je provádět na těchto pozemcích změnu druhu pozemku v rámci ZPF.

 

PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

Podmíněně přípustné  je zřizovat a provozovat na těchto pozemcích sítě a zařízení technické infrastruktury, zřizovat účelové a místní komunikace, nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území, umísťovat jednotlivé jednoduché stavby zemědělské prvovýroby. Podmíněně přípustné je měnit využití pozemků na pozemky určené k plnění funkcí lesa, případně ke zřizování vodních ploch.

Stavby bodové a liniové infrastruktury, dopravní a vodohospodářské stavby, stavby sloužící k obnově a údržbě krajiny.

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

Nepřípustné je na těchto pozemcích zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení a stavby, které nejsou uvedeny jako podmíněně přípustné.

 

2. orná půda:

 

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- orná půda, pole

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

Pozemky na nichž se pravidelně pěstují obiloviny, okopaniny, pícniny na orné půdě, technické plodiny a jiné zemědělské plodiny a pozemky, které jsou dočasně zatravňovány (víceleté pícniny na orné půdě), případně extenzivně obhospodařovány. Přípustné je provádět na těchto pozemcích změnu druhu pozemku v rámci ZPF.

 

PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

Podmíněně přípustné  je zřizovat a provozovat na těchto pozemcích sítě a zařízení technické infrastruktury, zřizovat účelové a místní komunikace, nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území, umísťovat jednotlivé jednoduché stavby zemědělské prvovýroby, případně skleníky, které budou v katastru nemovitostí evidovány jako stavby. Podmíněně přípustné je měnit využití pozemků na pozemky určené k plnění funkcí lesa, případně ke zřizování vodních ploch.

Stavby bodové a liniové infrastruktury, dopravní a vodohospodářské stavby, stavby sloužící k obnově a údržbě krajiny.

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

Nepřípustné je na těchto pozemcích zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení a stavby, které nejsou uvedeny jako podmíněně přípustné.

 

 

plochy lesní

Plochy lesní jsou plochy nezastavitelného území, sloužící k lesnímu hospodaření.

 

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- zařízení lesního hospodářství

- cesty, stezky, mobiliář a vybavení

 

PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

-         Stavby bodové a liniové infrastruktury

-         dopravní a vodohospodářské stavby, zřizování vodních ploch

-         stavby sloužící k obnově a údržbě krajiny.

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

 

 

plochy smíšené nezastavěného území

Plochy smíšené nezastavěného území jsou nezastavitelné plochy v krajině, které tvoří pozemky půdního fondu, vodních ploch, lesa bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Jsou to převážně pozemky prvků ÚSES a jeho okolí, meze, remízky, skalky, mokřiny.

 

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- drobné rozmanité přírodní plochy v krajině

- plochy prvků ÚSES

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- dle druhu pozemku dle KN a PK

 

PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- liniová technická infrastruktura

- cesty v krajině

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- jiné využití než hlavní a přípustné

 

 

plochy ÚSES

Plochy ÚSES jsou tvořeny biocentry, biokoridory a interakčními prvky. Vymezují se pro zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny. Jedná se o nezastavitelné plochy.

 

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- biocentra, biokoridory, interakční prvky

- plochy přírodní

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- dle režimu jednotlivých prvků stanovených v Plánu ÚSES

 

PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- stavby technické a dopravní infrastruktury

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- ostatní mimo hlavní a přípustné

 

 

1.g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Vymezení veřejně prospěšných staveb je podkladem pro případné vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám podle §170 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), nebo pro uplatnění předkupního práva podle §101 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). K vyvlastnění nebo uplatnění předkupního práva bude přistoupeno, pokud nebude možno řešit majetkoprávní vztahy dohodou nebo jiným způsobem.

 

Návrh veřejně prospěšných staveb je zobrazen ve výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

 

 

Veřejně prospěšnými stavbami jsou:

 

kód

popis

katastrální území

zdůvodnění

V

vodovodní řady

Kalenice

koridor pro stavbu veřejně prospěšné   technické infrastruktury

K

kanalizační řady

Kalenice

koridor pro stavbu veřejně prospěšné   technické infrastruktury

 

 

 

Veřejně prospěšnými opatřeními jsou:

 

kód

popis

katastrální území

zdůvodnění

 1

lokální biokoridor č.1 (plocha ÚSES)

Kalenice

vybudování funkčního regionálního biokoridoru dle Plánu ÚSES

 3

lokální biokoridor č.3  (plocha ÚSES)

Kalenice

vybudování funkčního lokálního biokoridoru dle Plánu ÚSES

 5

lokální biokoridor č.5  (plocha ÚSES)

Kalenice

vybudování funkčního lokálního biokoridoru dle Plánu ÚSES

 

 

 

1.h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

 

Dle §101 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) lze uplatnit předkupní právo na plochy určené územním plánem pro veřejná prostranství. Plochy veřejných prostranství pro uplatnění předkupního práva nejsou vymezeny.

 

 

1.i) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

 

Územního plánu Kalenice má 42 stran a 6 výkresů v grafické části.

 

 

 

2.Vymezení dalších ploch, koridorů a staveb

 

2.a) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

 

Zásadami územního rozvoje ani tímto územním plánem nejsou v řešeném území vymezeny.

 

 

2.b) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

 

Zásadami územního rozvoje ani tímto územním plánem nejsou v řešeném území vymezeny.

 

 

2.c) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 k vyhlášce MMR č.500/2006 Sb.

 

Zásadami územního rozvoje ani tímto územním plánem nejsou v řešeném území vymezeny.

 

 

2.d) stanovení pořadí změn v území (etapizace)

 

Etapizace není stanovena.

 

2.e) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

 

Nejsou územním plánem vymezeny.

 

2.f) vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona

 

Nejsou územním plánem vymezeny.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář