Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná vyhláška - část 5.

3. 2. 2010

3.Grafická část

 

3.a) výkres základního členění území obsahující vyznačení hranic řešeného území, zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo ve kterých budou podmínky pro jejich využití stanoveny regulačním plánem

 

3.b) hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch s rozdílným využitím, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury, včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy

 

3.c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 

 

 

Odůvodnění územního plánu

 

2.1. Odůvodnění územního plánu

 

1.a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

 

Pro řešené území nevyplývají žádná omezení nebo změny z Politiky územního rozvoje.

 

Nadřazená současná územně plánovací dokumentace je ÚPN VÚC Jihočeského kraje (zadání, koncept, transformované nyní do Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje), a ÚPN VÚC Písecko – strakonicko (VÚC PiSt - platný).

Tyto dokumentace nenavrhují změny v řešeném území ani koridory nové veřejné infrastruktury.

 

Řešené území leží na hranici s Plzeňským krajem.

 

Z výše uvedených územně plánovacích dokumentací je pro řešené území zásadní nadregionální biokoridor NBK 112 (=K113).

 

Severní částí řešeného území prochází mezofilní hájová osa nadregionálního biokoridoru Otava (VÚC PiSt).

Řešeným územím dále prochází hranice ochranné zóny nadregionálního biokoridoru Otava (uvnitř ochranné zóny je severní část řešeného území - VÚC PiSt).

 

Pro vlastní řešené území nebyla dosud zpracována územně plánovací dokumentace. Řešené území leží mimo hlavní trasy a koridory dopravní a technické infrastruktury.

 

Širší vztahy

Vztahy k širšímu okolí jsou zobrazeny ve výkrese širších vztahů.

 

Správní území obce Kalenice leží v západní části Jihočeského kraje na jeho hranici s Plzeňským krajem.

Sousedí s územními správními obvody těchto obcí:

Kladruby (JČ kraj)

Štěchovice (JČ)

Volenice (JČ)

Frymburk u Sušice (Plz. kraj)

Kejnice (Plz.)

Hejná (Plz.)

Horažďovice (Plz.)

 

Obec leží v územním obvodu pověřeného obecního úřadu Strakonice. Území obce leží mimo hlavní koridory nadřazené dopravní a technické infrastruktury.

 

Správním územím obce prochází tato (nadmístní) technická infrastruktura:

 

·          silnice III. třídy III/17212

·          silnice III. třídy III/17213

·          vzdušné vedení VN 22 kV

 

Vodoteče v území jsou součástí povodí řeky Otavy.

Do řešeného území částečně zasahuje nadregionální biokoridor NBK 112 a ochranná zóna NBK Otava.

 

Z hlediska občanského vybavení a dojížďky za prací se obec nachází v širším zájmovém území měst Strakonice a Horažďovice.

 

 

1.b) údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

 

Územní plán respektuje schválené zadání.

 

 

a.

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

 

Politika územního rozvoje České republiky (dále jen PÚR ČR), pořízená na základě usnesení Vlády České republiky č. 321 ze dne 7. 4. 2004 a schválená usnesením Vlády České republiky č. 561 ze dne 17. 5. 2006.

 

Hlediska a z nich vyplývajících kritérií a podmínek pro rozhodování o možnostech změn v území a jejich posuzování (budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference, rizika v území):

 

Z hlediska vymezených zvýšených změn v území

Nevyplývají pro řešené území žádné podmínky.

 

Z hlediska vymezení oblastí se specifickými hodnotami a specifickými problémy (specifické oblasti)

            Řešené území se nenachází v žádné z vymezených oblastí

 

Z hlediska vymezených ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury

            V řešeném územím  není umístěn žádný koridor ani žádná plocha technické infrastruktury.

 

Z hlediska vztahů PÚR ČR k jiným nástrojům rozvoje, zde program rozvoje územního obvodu obce

            Pro program rozvoje územního obvodu obce, jímž je územní plán nevyplývají žádné povinnosti ani vazby.

 

Úkoly pro územní plánování aplikovatelné pro řešení územního plánu:

Vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území.

Vytvářet v území podmínky pro zkvalitnění veřejné infrastruktury

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury, vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Uchovat výraz identity území, jeho historie a tradice v úměře k požadovanému ekonomickému využití území. Tvůrčí rozvoj krajiny v zodpovědné formě ve vyváženém vztahu k uchování hodnot.

Při stanovování funkčního využití území zvažovat ochranu přírody, hospodářský rozvoj  a životní úroveň obyvatel území, vyvážená řešení opírat o spolupráci s obyvateli a uživateli území.

Vytvářet podmínky pro lokalizaci zastavitelných ploch s účelem řešení problémů (nezaměstnanosti). Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území . Zajistit účinnou ochranu území nezastavěného. Umožnit propustnost krajiny, její rekreační využití a zachování produkční i reprodukční schopnosti, vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj lesních porostů.

Vytvářet podmínky pro vznik územních systémů ekologické stability i vznik souvislých ploch veřejně přístupné zeleně.

 

Je řešením územního plánu splněno.

 

b.

Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Územně analytické podklady (dále jen ÚAP) pro správní území obce Kalenice nebyly dosud pořízeny. Z tohoto důvodu byly zajištěny průzkumy a rozbory  v rozsahu ÚAP.

 

A.8.       nemovitá kulturní památka, popř. soubor, vč.ochranného pásma

  - 26378/3-4155    kaple sv.Františka na návsi

  - 40618/3-4156    morový sloup se sochou sv.Vavřince

  - 45770/3-4157    venkovská usedlost čp.1 - sýpka

  - 27086/3-4154    tvrz Hvízdalka

 

A.13.     historicky významná stavba, soubor

-         tvrz Hvízdalka

-         návesní kaple

-         morový sloup

-         sýpka bývalého statku

 

A.21.     územní systém ekologické stability

-         nadregionální biokoridor NBK 112

-         mezofilní hájová osa NBK Otava a jeho ochranná zóna

-         prvky lokálního ÚSES

 

A.44.     vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem

-         vodní zdroj vodovodu Kalenice: vrtaná studna na pozemku p.č. 295PK, 292/2KN 30 m hloubka k.ú.Kalenice

-         vodní zdroje ZD Novosedly

-         pásmo ochrany vodního zdroje I.  stupně

-         pásmo ochrany vodního zdroje II. stupně

 

A.114.   jiná ochranná pásma

  Ochranné pásmo radioreléové trasy Provazce-Svatobor

 

 

Limity využití území

 

OP radioreléového směru šíře 200m

OP vzdušného vedení VN 22 kV šíře 23 m

OP vodovodního řadu

OP kanalizačního řadu jednotné kanalizace šíře 2m

OP lesa šíře 50m

OP vod. zdrojů II. st. vnější

OP vod. zdrojů II. st. vnitřní

OP vod. zdrojů II. st.

OP vod. zdrojů I. st.

OP silnice III. tř. 15 m od osy jízdního pruhu

Hranice ochranné zóny nadr. biokoridoru

V řešeném území se vyskytují nemovité kulturní památky bez ochranných pásem, viz výkresová část.

26378 / 3-4155           kaple sv. Františka na návsi

40618 / 3-4156           architektonizované sochař. dílo - morový sloup se sochou sv.Vavřince

45770 / 3-4157           venkovská usedlost čp.1, z toho jen: sýpka

27086 / 3-4154           tvrz Hvízdalka

Plochy prvků nadregionálních. ÚSES

 

Uvedené jevy, hodnoty a limity jsou řešením územního plánu respektovány.

 

c.

Požadavky na rozvoj území obce

 

Územní plán stanoví urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, stanoví podmínky pro provedení změn v území s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, stanoví pořadí provádění změn v území. Dále územní plán vytvoří podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, stanoví podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, stanoví podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, vytvoří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území, vytvoří podmínky pro zajištění civilní ochrany, určí případné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, při uplatňování poznatků z oborů architektury, urbanismu, územního plánování, ekologie a památkové péče.

 

Návrhem územního plánu budou připraveny podmínky pro rozvoj celého území, který bude vyvážený jak pro krajinu a životní prostředí, tak pro místní hospodářský rozvoj a uspokojivý a kvalitní život obyvatel i návštěvníků území. Zřetel bude brán na sladění veřejných a soukromých zájmů a záměrů při navrhovaných změnách v území. Hodnoty území budou chráněny a rozvíjeny.

 

Základní podmínky rozvoje obce:

Volná krajina

-         Návrh hospodárného využití území za podmínky ochrany nezastavěného území

-         Návrh plánu místního systému ekologické stability

-         Podpora zemědělského využívání krajiny ve funkci údržby kulturní krajiny ovlivněné člověkem

-         Návrh ploch k zalesnění v místech, kde není udržitelné a rentabilní pěstování plodin či pastvinářství

-         Návrh vzniku vodních ploch za účelem zvýšení retence vody v krajině, rybníkářství, protipovodňový efekt

-         Podpora rekreačního a turistického využívání krajiny

Sídlo

·         Podpora funkce bydlení na vytipovaných plochách

·         Obnova a opětovné využívání devastovaných ploch uvnitř sídla

·         Podpora vzniku nových aktivit s efektem zvýšení zaměstnanosti

·         Podpora jedinečnosti a atraktivity  v obrazu sídla spolu s uplatněním pro prosperitu obce

·         Návrh ploch pro využívání volného času, sport a rekreaci

 

Je řešením územního plánu splněno.

 

d.

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území, tzn. urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny

 

Budou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití za účelem stanovení územních podmínek pro bezkolizní a účelnou funkčnost celého území s vyloučením či omezením střetů a pro stanovení ochrany veřejných zájmů včetně chránění veřejných prostranství a veřejných komunikací.

Dalším vymezením ploch bude rozlišení podle významu.

Vymezení ploch bude provedeno, s ohledem na charakter území, v souladu a s cíli územního plánování.

Bude respektována urbanistická struktura sídla a ta bude vhodně doplněna tak, aby bylo respektováno současné měřítko nejenom zastavěného  a zastavitelného, ale celého území obce. Bude zachován a posílen současný plynulý přechod zastavěného území do volné krajiny. Tento měkký přechod bude základní premisou při navrhování nových ploch pro výstavbu, to znamená při tvorbě zastavitelného území.  Zároveň bude zachována kompaktnost a celistvost sídla.

Jedním z cílů řešení územního plánu je podpořit hodnotu krajinného rázu celého řešeného území, zachování, případně  zvýšením ekologické stability území  doplněním  přírodními prvky jakými jsou vodní plochy s vegetací a krajinná zeleň.

Sídlo bude návrhem rozvíjeno jako jeden celek.

Pro novou zástavbu budou přednostně vybrány stávající proluky, nevyužité pozemky uvnitř sídla a dále pozemky podél komunikací na okrajích sídla.  Plochy pro bydlení v bytových domech a pro řadové rodinné domy nebudou v návrhu uvažovány.

Návrh funkčního využití pro území bývalého statku včetně bývalé zámecké zahrady.

Návrh ploch k zalesnění a k založení vodních ploch na základě analýzy požadavků a možností hospodaření.

Návrh členění krajiny-fragmentace mezemi, cestami, remízky a alejemi.

Návrh a obnova zaniklé polní cesty za účelem prostupnosti krajiny.

Návrh místního systému ekologické stability pro doplnění nadregionálního ÚSES.

 

Způsob vyjádření jednotlivých jevů a souborů jevů  v územním plánu bude proveden ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

 

Územním plánem bude vymezeno zastavěné území obce

 

Je řešením územního plánu splněno.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář