Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná vyhláška - část 6.

3. 2. 2010

e.

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

 

Dopravní infrastruktura

Řešeným území prochází silnice III/17212 a III/17215

Obcí prochází cyklostezka č. 1069

Dopravní závadou z hlediska automobilové dopravy jsou pouze šířkové a směrové poměry na silnici III/17215 v průchodu sídlem.

 

Místní komunikace v zastavěných částech obce vcelku vyhovují současnému stavu s nízkou intenzitou dopravy, nedovolují ale další stavební rozvoj sídla s použitím těchto komunikací pro dopravní napojení.

 

Některé ze starých polních cest nejsou udržovány a provozovány. Vytipované cesty budou navrženy k obnově, pokud bude účelné je využít pro místní, pěší, cyklistickou a turistickou dopravu.

 

 

Technická infrastruktura

 

Zásobování obce pitnou vodou vyhovuje a má dostatečnou rezervu pro rozvoj.

 

Požadavky na řešení:

Návrh odkanalizování obce a zajištění zásobování pitnou vodou musí být v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jč. kraje, mapové a textové podklady k dispozici na odboru ŽP ve Strakonicích

 

Zásobování elektrickou energií

V rámci zásobení se jedná o systém 22 kV s jednou odbočkou k trafostanici 22/0,4 kV, distribuční vedení 0,4 kV.

 

Vytápění

V rámci řešení ÚP rozhodnout a navrhnout koncepci energetického zabezpečení vytápění.

Doporučení energ. zásobovat stavby teplem z obnovitelných zdrojů energie, biomasy, geotermální a sluneční energií.

 

Zásobování plynem

Na území se nenachází plynárenské zařízení.

 

Odpadové hospodářství

TKO pravidelně odvážen firmou. Pro likvidaci ostatního a nebezpečného odpadu je  zajištěn obcí mobilní svoz.

 

Požadavky na řešení:

Návrh řešení bude vycházet z programu odpadového hospodářství na správním území obce.

V návrhu bude uveden způsob třídění využitelných složek komunálního odpadu, včetně svozu směsného komunálního odpadu. Nesmí chybět uvedení způsobu nakládání s velkoobjemovým  a nebezpečným odpadem. Kapitola, týkající se odpadového hospodářství musí být v souladu s platnými právními předpisy odpadovém hospodářství. Způsob zajištění povinnosti obce je stanoven v § 17 zákona o odpadech. V projektové dokumentaci doporučujeme určit místa pro umístění shromažďovacích nádob na komunální případně separovaný odpad.

 

Je řešením územního plánu splněno.

 

f.

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

 

Kulturní hodnoty

Nemovité kulturní památky:

-        26378/3-4155      kaple sv.Františka na návsi

-        40618/3-4156      morový sloup-architektonizované sochařské dílo

-        45770/3-4157      venkovská usedlost čp.1, z toho jen sýpka

-        27086/3-4154      tvrz Hvízdalka

 

Ostatní hodnotné objekty:

-        památník padlým v 1.sv.válce

-        kaplička s lípou

-        litinový kříž

 

Kulturní památky uvedené, ale také ostatní hodnotné stavby (drobná sakrální architektura) a prostory nesmějí být negativně dotčeny řešením územního plánu a také v dalších stupních dokumentací.

 

Architektonické hodnoty

 

Původně gotická tvrz Hvízdalka

Území náleží do zóny archeologického zájmu.

 

Urbanistické hodnoty

Poloha sídla v krajině, vztah sídla s krajinou

Poloha a tvar návsi ve vztahu ke statku, tvrzi a parku

Cenné měřítko zástavby, zachování původní parcelace

 

Přírodní hodnoty

-        Harmonická kulturní krajina pootaví v přechodu do šumavského podhůří.

1.      Skladebné prvky nadregionálního územního systému ekologické stability

2.      Významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní plochy a toky)

3.      Lesní porosty

4.      Požadavek na omezení umisťování staveb  do volné krajiny v závazné části ÚPD, s výjimkou staveb VPS a staveb posilujících prvky ÚSES.

 

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Pro území bude vypracován plán územního systému ekologické stability.

 

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)

Hodnotné půdy I. a II. třídy ochrany jsou v severní a východní části od sídla, menší plocha I. třídy ochrany se nalézá jihovýchodně od obce.

Budou respektovány zásady ochrany ZPF.

V návrhu bude vyhodnocena kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a zařazení BPEJ do třídy ochrany ZPF

V návrhu bude plošně vyhodnocen navržený zábor dle tříd ochrany a ve vztahu k umístění v současně zastavěném území obce.

 

Civilizační hodnoty

Civilizační hodnoty jsou v území zastoupeny úměrně poloze obce v rámci širšího území okresu Strakonice a jeho hraniční poloze.  Jedná se o linku vzdušného vedení VN 22kV. Veřejný vodovod v obci. Kanalizace je v nevyhovujícím stavu. Obec není plynofikována. Dopravní infrastruktura je zastoupena silnicemi III. třídy, sítí místních komunikací v zastavěném území obce, polních a lesních cest ve volné krajině.

 

Je řešením územního plánu splněno.

 

g.

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

 

Veřejně prospěšné stavby

Řešením územního plánu budou rozlišeny pro aplikaci předkupního práva obce a pro účely vyvlastnění.

 

Je řešením územního plánu splněno.

 

h.

Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

 

Ochrana veřejného zdraví

Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývajících ze zákona a z krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byla dodržena přípustná úroveň znečištění ovzduší.

V území nebudou připuštěny činnosti vedoucí ke zhoršení kvality ovzduší.

V území nebudou připuštěny činnosti vedoucí k nadlimitní hlukové zátěži.

Nově navrhované stavby, které mohou být zdrojem hluku, bude stanoveno v dalším stupni ÚPD, kdo a kdy prokáže že hluk šířící se z provozu těchto staveb nepřekračuje hyg. limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb jak stávajících tak navrhovaných. Pro plochy navržené pro bydlení bude prokázáno, že na nich nejsou překročeny hyg. limity hluku.

Civilní ochrana

Bude řešena civilní ochrana na základě vyhlášky.

 

Ochrana a bezpečnost státu

Řešeným územím prochází radioreléový směr Provazce-Svatobor s ochranným pásmem v šíři 200m. Na území se nenachází žádné vojenské objekty a zařízení, nezasahují pásma ochrany vojenských objektů.

Ochrana ložisek nerostných surovin

V území se nenachází žádný evidovaný dobývací prostor k zabezpečení ochrany nerostného bohatství.

Ochrana před povodněmi

Vodní tok Kalenický potok nemá stanoveno vodoprávním úřadem záplavové území.

Problémy s povodněmi a průchodem velkých vod se nevyskytují.

Záplavové území Kalenického potoka není stanoveno, ale ve skutečnosti existuje, proto by bylo vhodné do návrhu  doplnit  omezení zřizování staveb v bezprostřední blízkosti toků ( do 6m od břehové čáry) tak, aby byl umožněn výkon správy toku.

 

Je řešením územního plánu splněno.

 

i.

Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

 

-         Nestabilizovaný stav plochy za sýpkou (skládka)

-         Zemědělské objekty s neuspokojivým stavebním stavem

-         Plocha bývalého statku

-         Plocha bývalé zámecké zahrady a zámeckého parku

-         Objekty v dezolátním stavu (zříceniny)

-         Bezbariérový přístup objektů občanského vybavení

-         Dopravní závada (soutěska)

-         Dopravní závady – šířkové parametry ulic

-         Ochranná pásma vodních zdrojů

-         Lokální biokoridor nefunkční

-         Zastavitelné plochy- obestavení silnice III/17212 směr Volenice

-         Zastavitelné plochy- severní hrana zástavby

-         Plochy pro rybníky a plochy pro zalesnění

-         Výstavba rozhledny na Jankovském vrchu

-         Víceúčelové hřiště

 

Je územním plánem vyhodnoceno a řešeno.

 

j.

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Území není součástí vymezených rozvojových oblastí nadmístního významu a rozvojových os. Z hlediska sídelní struktury oblasti nevyplývají pro navrhovaná řešení žádné úkoly.

Zastavitelné plochy budou vymezovány podél stávajících komunikací jako oboustranné obestavění a dále jako pokračování růstu sídla rozšířením návazností na zastavěné území. Budou vymezovány s ohledem na hodnoty území.

 

Je řešením územního plánu splněno.

 

k.

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

Z průzkumů a rozborů nevyplývají.

 

l.

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Z průzkumů a rozborů nevyplývají.

 

m.

Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

Požadavky neuplatněny

 

n.

Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

Vzhledem k rozměru i významu území a s tím souvisejícím rozsah  řešení se nepředpokládá vznik nutnosti variantních řešení.

Vzhledem k invariantnosti záměru řešení územního plánu nebude zpracován koncept územního plánu.

Požadavek zpracování vyhodnocení hlediska vlivů na životní prostředí a vyloučení významného vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblasti nebyl při projednání zadání uplatněn..

 

 

 

o.

Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.

 

Územní plán bude strukturován dle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  a způsobu evidence územně plánovací činnosti, které bude podřízen také obsah územního plánu

 

Je řešením územního plánu splněno.

 

 

1.c) komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

 

Územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu a trvale udržitelný rozvoj území vyváženým řešením a rozvojem podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, při zachování a vytváření podmínek pro příznivé životní prostředí, respektování kulturního a architektonického dědictví a ochranu přírody.

 

Přírodní hodnoty

Řešené území leží v podhorské šumavské krajině s charakteristickým reliéfem, zalesněnými chlumy, potoky, rybníky. Územní plán stanovuje zásady ochrany:

-         prvků nadregionálního ÚSES

-         prvků regionálního i lokálního ÚSES a VKP (lesy, vodní toky a plochy), dotvoření ekologické kostry krajiny (interakční prvky)

 

Civilizační hodnoty

Civilizační hodnotou je existence zainvestovaného prostředí pro život obce, schopné dalšího rozvoje. Územní plán stanovuje zásady pro:

-        ochranu a rozvoj civilizačních hodnot území

-        zlepšování podmínek pro občanskou vybavenost a její rozšíření

 

Kulturní hodnoty

Územní plán respektuje nemovité kulturní památky bez ochranných pásem:

-        26378 / 3-4155     kaple sv. Františka na návsi

-        40618 / 3-4156     architektonizované sochař. dílo - morový sloup se sochou sv.Vavřince

-        45770 / 3-4157     venkovská usedlost čp.1, z toho jen: sýpka

-        27086 / 3-4154     tvrz Hvízdalka

 

 

Územní plán respektuje kulturní hodnoty bez památkové ochrany:

1.      návesní pomník padlým v I. sv. Válce

2.      archeologická lokalita – tvrziště, v bývalém zámeckém parku, 75m od návesní kaple

 

Urbanistické hodnoty

Územní plán stanovuje podmínky pro ochranu:

- prostředí sídla, jeho měřítka a charakteru

- vazeb sídel v krajině

 

Architektonické hodnoty

Územní plán respektuje stavební dominanty:

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář