Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná vyhláška - část 8.

3. 2. 2010

7.32.54

V

Klimatický region mírně teplý, vlhký, åT>10°C = 2200 - 2400, TÆ = 6-7°C, Æåsrážek = 650 - 750 mm.365 dnů-1, pravděpodobnost su­chých ve­getačních období = 5 - 15, vláhová jistota = 10. Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, rulách, svorech a jim podobných horni­nách a výlevných kyselých horninách, většinou slabě až středně štěrko­vité s vyšším ob­sahem hrubšího písku, značně vodopropustné, vláhové po­měry jsou velmi závislé na vodních srážkách; sklonitost 7 – 12°, expozice se­verní (SZ – SV); půdy středně skeletovité, hluboké až středně hluboké.

7.37.16

V

Klimatický region mírně teplý, vlhký, åT>10°C = 2200 - 2400, TÆ = 6-7°C, Æåsrážek = 650 - 750 mm.365 dnů-1, pravděpodobnost su­chých ve­getačních období = 5 - 15, vláhová jistota = 10. Hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně štěr­kovité až ka­menité, v hloubce 30 cm silně kamenité až pevná hornina, kromě vlhkých oblastí výsušné půdy; sklonitost 3 – 7°, expozice všesměrná; půdy středně skeletovité, mělké.

7.40.68

V

Klimatický region mírně teplý, vlhký, åT>10°C = 2200 - 2400, TÆ = 6-7°C, Æåsrážek = 650 - 750 mm.365 dnů-1, pravděpodobnost su­chých ve­getačních období = 5 - 15, vláhová jistota = 10. Svažitá lehká až středně těžká půda s vláhovými poměry závislými na dešťových srážkách. Půda na výraz­ném svahu (12 - 17°) jižní expozice. Půda středně až silně skele­tovitá, hluboká až mělká.

7.50.11

III

Klimatický region mírně teplý, vlhký, åT>10°C = 2200 - 2400, TÆ = 6-7°C, Æåsrážek = 650 - 750 mm.365 dnů-1, pravděpodobnost su­chých ve­getačních období = 5 - 15, vláhová jistota = 10. Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (žuly a ruly), zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené; sklonitost 3-7°, expozice všesměrná; půdy bezskeletovité až slabě skeletovité, hluboké.

7.64.01

II

Klimatický region mírně teplý, vlhký, åT>10°C = 2200 - 2400, TÆ = 6-7°C, Æåsrážek = 650 - 750 mm.365 dnů-1, pravděpodobnost su­chých ve­getačních období = 5 - 15, vláhová jistota = 10. Glejové půdy a ogle­jené půdy zbažinělé, avšak zkulturněné, na různých zeminách i horninách, středně těžké až velmi těžké, příznivé pro trvalé travní porosty; sklonitost 0 – 3°, expozice všesměrná; půdy bezskeletovité až slabě skeletovité, hluboké.

7.67.01

V

Klimatický region mírně teplý, vlhký, åT>10°C = 2200 - 2400, TÆ = 6-7°C, Æåsrážek = 650 - 750 mm.365 dnů-1, pravděpodobnost su­chých ve­getačních období = 5 - 15, vláhová jistota = 10. Glejová půda měl­kých údolí a rovinných celků při vodních tocích. Středně těžká až velmi těžká půda, za­mokřená, po odvodnění vhodná především pro louku. Půda v úplné rovině bez projevů plošné vodní eroze, všesměrná expozice. Půda slabě ske­letovitá až bez­skeletovitá, prakticky bez štěrku a kamení v ornici i spo­dině. Hluboká půda s profilem ~ 60 cm.

7.71.01

V

Klimatický region mírně teplý, vlhký, åT>10°C = 2200 - 2400, TÆ = 6-7°C, Æåsrážek = 650 - 750 mm.365 dnů-1, pravděpodobnost su­chých ve­getačních období = 5 - 15, vláhová jistota = 10. Glejová půda při terasových částech úzkých niv, středně těžká až velmi těžká, za­mokřená, po odvodnění vhodná především pro louku. Půda v úplné rovině bez projevů plošné vodní eroze, všesměrná expozice. Půda slabě ske­letovitá až bezskeletovitá, prak­ticky bez štěrku a kamení v ornici i spo­dině. Hluboká půda s profilem ~ 60 cm.

 

 

 

 

 

 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny základní údaje o plochách navržených k zastavění:

katastrální území

označení  plochy

funkční využití ploch

Zábor ZPF (ha)

Druh pozemku

BPEJ

Třída ochrany ZPF

Kalenice

A1

smíšené obytné

2,0

Orná, TTP

7.37.16

 V

0,6

orná, TTP

7.32.04

 III

0,1

Ostatní, meze

7.64.01

 II

Kalenice

A2

smíšené obytné

0,2

TTP

7.37.16

 V

Kalenice

A3

smíšené obytné

0,15

zahrada

7.32.54

 V

Kalenice

C1

Technická infrastruktura

0,2

TTP

7.64.01

 II

Zábor ZPF celkem

 3,25 ha

Pozn.: Plochy A4 a B1 leží v zastavěném území a jsou zastavěny, mění se pouze jejich funkce.

Údaje o již uskutečněných investicích do půdy

V řešeném území (k.ú.Kalenice) se Komplexní pozemková úprava zatím nepřipravuje.

Na částech půd byly uskutečněny meliorace, dnes již částečně nefunkční. Nové investice do půdy se nepřipravují.

Údaje o areálech a objektech zemědělské prvovýroby a zemědělským usedlostech

Půdu v řešeném území obhospodařují soukromí zemědělci z řešeného území a družstvo v Novosedlech. V řešeném území leží starý areál dvora, který je nevyužit. Jeho funkce (plocha) je územním plánem změněna pro jiný účel.

Údaje o uspořádání ZPF v řešeném území

V řešeném území se nacházejí půdy všech tříd ochrany.

Popis polohy lokalit podle průběhu hranic územních obvodů obcí, katastrálních území  a hranic zastavěného území

Navržené plochy k zastavění jsou mimo zastavěné území obce, ale navazují na ně.

Zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ZPF nejvýhodnější

Snahou navrženého řešení je vyhovět místním vlastníkům pozemků v jejich stavebních záměrech.

K zastavění jsou určeny stávající nezastavěné plochy v tzv. zastavěném území i proluky.

Návrh zastavitelných ploch dbá na hledisko obdělávatelnosti a ucelenosti zemědělsky využívaných pozemků a přístupu k nim.

Navržený rozvoj byl připraven po jednání s obcí, vlastníky pozemků a občany řešeného území.

2. Grafická část odůvodnění územního plánu

2.a) koordinační výkres

2.b) výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí, popřípadě krajů

2.c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu

2.2. Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu

a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Politika územního rozvoje České republiky (dále jen PÚR ČR), pořízená na základě usnesení Vlády České republiky č. 321 ze dne 7. 4. 2004 a schválená usnesením Vlády České republiky č. 561 ze dne 17. 5. 2006. Usnesení o schválení doporučuje starostům obcí při pořizování územně plánovací dokumentace obcí a při zpracování koncepčních dokumentů PÚR ČR zohledňovat.

Hlediska a z nich vyplývajících kritérií a podmínek pro rozhodování o možnostech změn v území a jejich posuzování (budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference, rizika v území):

Z hlediska vymezených zvýšených změn v území

Nevyplývají pro řešené území žádné podmínky.

Z hlediska vymezení oblastí se specifickými hodnotami a specifickými problémy (specifické oblasti)

            Řešené území se nenachází v žádné z vymezených oblastí

Z hlediska vymezených ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury

            V řešeném územím  není umístěn žádný koridor ani žádná plocha technické infrastruktury.

Z hlediska vztahů PÚR ČR k jiným nástrojům rozvoje, zde program rozvoje územního obvodu obce

            Pro program rozvoje územního obvodu obce, jímž je územní plán nevyplývají žádné povinnosti ani vazby.

Na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovení § 187 odst. (7) v části šesté Přechodná a závěrečná ustanovení, Přechodná ustanovení, je závazná část ÚPVÚC v rozsahu rozvojových ploch nadmístního významu, ploch a koridorů umožňujících umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, vymezení regionálních a nadregionálních systémů ekologické stability, limit využití území nadmístního významu a ploch pro veřejně prospěšné stavby.

Nadřazenou územně plánovací dokumentací je územní plán velkého územního celku Písecko-Strakonicko (dále ÚPVÚC Písecko-Strakonicko). Dokumentace schválená usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje číslo 244/2004/ZK ze dne 14. 9. 2004. Závazná část byla vymezena obecně závaznou vyhláškou Jihočeského kraje č. 8/2004 ze dne 5. 10. 2004 a nabyla účinnosti dne 2. 11. 2004.

Z  ÚPVÚC Písecko-Strakonicko, respektive závazné části této ÚPD, vyplývají vstupy do územního plánu Kalenice. V území se nachází nadregionální prvky ÚSES. Rozvojové plochy, plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury nejsou navrženy. Nejsou vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby.

Další nadřazenou dokumentací je koncept územního plánu velkého územního celku Jihočeský kraj.  Dokumentace se schváleným zadáním, které bylo schváleno usnesením Zastupitelstvem Jihočeského kraje č. 241/2004/ZK. V době počátku účinnosti nového stavebního zákona (1.1.2007) bylo pořizování této dokumentaci ve fázi projednaného konceptu. Na základě ustanovení § 187 odst. (6) v části šesté Přechodná a závěrečná ustanovení, Přechodná ustanovení, je schválené zadání ÚPVÚC Jihočeský kraj upraveno a bude schváleno  jako zadání zásad územního rozvoje. Z toho vyplývá, že toto schválené zadání zásad územního rozvoje pro Jihočeský kraj určuje v regionálních a nadregionálních souvislostech řešení územního plánu Kalenice.

Sousedící území Plzeňského kraje je řešeno v územně plánovací dokumentaci nadřazené územnímu plánu. Jedná se o zadání zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a dále nyní nezávazný územní plán velkého územního celku okresu Klatovy.

Výše zmíněné nadřazené územně plánovací dokumentace obsahují jevy, které ovlivňují území obce Kalenice. Jedná se o nadregionální biokoridor NBK 12. Tento nadregionální biokoridor pokračuje jednou ze dvou os jako nadregionální biokoridor K113 na území Plzeňského kraje. Ochranná zóna tohoto nadregionálního biokoridoru zasahuje celé správní území obce Kalenice. Nadregionální biokoridor Otava (mezofilní hájová osa nadregionálního biokoridoru) je obsažena v severní části území obce Kalenice. Tento NRBK má vymezenu ochrannou zónu, jejíž hranice prochází územím obce Kalenice.

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a  urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Územní plán Kalenice je v  souladu s cíly a úkoly územního plánování. Navrhované zastavitelné plochy navazují na již zastavěné území.

c) s požadavky zákona č. 183/206 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů

Územní plán Kalenice je v  souladu s požadavky zákona č.  183/2006 Sb., a je zpracován v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami.

d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

V průběhu projednání zadání územního plánu nebyly ze strany dotčených orgánů uplatněny k projednávané změně územního plánu žádná negativní stanoviska. Návrh změny územního plánu je zpracován v souladu s požadavky dotčených orgánů.

Vyhodnocení stanovisek DO, ostatních připomínek

 

1.

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II

23.6.2009

Č.j: 510/5220/09/St, 47223/ENV/09

Stanovisko z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství:

Bez připomínek

Akceptováno

 

 

 

2.

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ŽP, zemědělství a lesnictví

23.7.2009

Č.j: KUJCK 20641/2008/OZZL/4-Se

Stanovisko z hlediska ochrany ZPF podle  §17a zákona č. 334/1992 Sb.,  o ochraně ZPF a v souladu s ustanovením § 5 odst.2 zákona.

Udělen souhlas k vynětí ze ZPF  3,25 ha

Akceptováno

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozemkový úřad – územní pracoviště Strakonice

29.6.2009

Č.j: PÚ/497/2009/MH

 

Zasláno, bez připomínek, z hlediska komplexních pozemkových úprav

 

Zasláno, bez připomínek, z hlediska komplexních pozemkových úprav

Akceptováno

 4.

Obvodní báňský úřad Příbram

23.6.2009

Č.j: 1397/2009/07

Zasláno, bez připomínek, z hlediska ochrany prostor  nerostného bohatství

 

 

 

 

Akceptováno

5.

Ministerstvo obrany, základě pověření VUSS

24.6.2009

Č.j: 5762 ST ÚP/2009 – 1420/ÚSNI

Zasláno, souhlasné stanovisko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno

6.

KHS  České Budějovice, Strakonice ze dne 22.7. 2009, č.j. KHSCB 4734/09/HOK/ST

 

 

 

 

 

 

Souhlas

Akceptováno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář