Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná vyhláška - část 9.

3. 2. 2010

Stanovisko KÚ Jihočeského kraje, České Budějovice, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic dle § 51 zákona č. 183/2006  Sb., bylo vydáno dne  1.10. 2009 č.j. KUJCK 28285/2009 OREG/2, neobsahovalo výčet nedostatků při posuzování návrhu územního plánu.

 

2.3. Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu

 

a) výsledek přezkoumání územního plánu podle odst. 5 § 53 zák. č. 183/2006 Sb.

 

Územní plán Kalenice je v  souladu s odst. 4 § 53 zák. č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Územní plán Kalenice je zpracován v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů uplatněnými  při jeho pořizování.

 

b) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Územní plán Kalenice nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a  pro soudržnost společenství obyvatel území.

Krajský úřad – Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, k návrhu zadání územní plánu z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, shledal že uvedený návrh nebude mít významný vliv na žádnou z lokalit, které jsou součástí navržené soustavy území evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí (soustava Natura 2000), stejně tak, jako ani žádné zvláště chráněné území v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace. Dále z hlediska zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.

 

c) stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno

 

Krajský úřad – Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, k návrhu zadání územní plánu z hlediska zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.

 

d) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

 

V souladu s ustanovením § 55 odst.3 stavebního zákona pořizovatel ÚP podává následující zdůvodnění potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Územím plánem jsou navrhovány  zastavitelné plochy s různým funkčním využitím mimo zastavěné území obce, které bezprostředně navazují na zastavěné území obce a jejich návrhem bude umožněn další rozvoj obce. V současné době jsou zastavěná území vymezená ÚP Kalenice již zčásti zastavěna nebo budou v blízké době zcela zastavěna. Zastavitelné plochy jsou vymezeny ÚP tak, aby byly ve většině v dosahu inženýrských sítí a možnosti napojení na místní komunikace.

 

 

 

 

 

3. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění, vyhodnocení připomínek

 

3.1. Vyhodnocení námitek

 

K návrhu územní plánu Kalenice zveřejněného na úřední desce dne 12.10. 2009  nebyly uplatněny námitky.

 

3.2. Vyhodnocení připomínek

 

K návrhu územní plánu Kalenice zveřejněného na úřední desce dne 12.10. 2009  nebyly uplatněny připomínky.

 

 

 

Poučení o odvolání:

 

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173, odst.2 správního řádu podat opravný prostředek

 

 

 

 

 

       Josef Purkrábek                                                                        Josef Zábranský

                                                                                                               

     místostarosta obce                                                                          starosta obce

 

 

 

 

 

Příloha: grafická část územní plánu Kalenice

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:             3.2. 2010

 

Sejmuto:              19.2. 2010

 

 

 

 

 

 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti     18.2. 2010

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář