Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z ustavujícího zasedání 6.11.2010

15. 11. 2010

Obec Kalenice


Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kalenice,

konaného dne 6. listopadu 2010, od 19:30 hodin.


Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Kalenice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno

v 19.30 hodin dosavadním starostou obce p. Zábranským („dále jako „předsedající“).

Před zahájením zasedaní bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno

osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001

Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu

s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na

neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 6. listopadu 2010, žádný návrh nebyl

podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního

úřadu Kalenice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to

od 29.10.2010 do 6.11.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha

1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).


Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva

ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejich (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ A jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jandu Pavla a Kadaně Jiřího a zapisovatelem

Šímovou Štěpánku. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.


Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající

možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

I) Volba starosty a místostarosty

určení počtu místostarostů

určení způsobu volby starosty a místostarosty

volba starosty

volba místostarosty

II) Zřízení finančního a kontrolního výboru

určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

volba předsedy finančního výboru

volba předsedy kontrolního výboru

volba členů finančního výboru

volba členů kontrolního výboru

III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

(§ 72 zákona o obcích)

IV) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.


Bod I - volba starosty a místostarosty

Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Kalenice schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.


Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající dal hlasovat o způsobu hlasování, veřejné nebo tajné hlasovaní.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a poté místostarosta.


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Kalenice volí starostou Josefa Zábranského

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Kalenice volí místostarostou Josefa Purkrábka

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.


Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní

výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období

výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.

Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Kalenice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory

budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.


Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající předložil návrh na předsedu finančního výboru: předseda finančního výboru Šímová Štěpánka.

Návrh usnesení:

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.


Volba předsedy kontrolního výboru:

Návrh usnesení:

Předsedající předložil návrh na předsedu kontrolního výboru: Kadaně Jiří.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.


Volba členů finančního výboru:

Návrh usnesení:

Předsedající předložil návrh na členy finančního výboru: Janda Pavel a Zábranská Marie.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

Volba členů kontrolního výboru:

Návrh usnesení:

Předsedající předložil návrh na členy kontrolního výboru: Kadaně Stanislav a Rouče František.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 11 bylo schváleno.


Bod III - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Návrh usnesení:

Člen zastupitelstva Svítilová Jana navrhla aby se členové zastupitelstva svých odměn vzdali.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 5 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12 nebylo schváleno.

Dva členové zastupitelstva se svých odměn vzdali – MUDr. Kubíček Pavel a Svítilová Jana.

Návrh usnesení:

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 170 Kč a to ode dne 16.října 2010. Předsedající navrhl měsíční odměnu předsedy finanční a kontrolní komise 345 Kč. Předsedající navrhl měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) 2850 Kč, za výkon funkce starosty 4300 Kč.

Návrh usnesení:

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 2 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.Bod IV - Diskuse

V diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky.


Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:10 hod.


 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3) Zveřejněna informace o konaní ustavujícího zasedaní podle § 93 odst. 1 zákona

o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 6.11.2010

Zapisovatel: Šímová Štěpánka


Ověřovatelé: Janda Pavel


Kadaně Jiří


Starosta: Zábranský JosefRazítko obce:


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář