Jdi na obsah Jdi na menu
 


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projedná

11. 11. 2010
č. j.: KUJCK 33314/2010 OREG/1

datum: 19. 10. 2010

vyřizuje: Ing. arch. Radek Boček

telefon: 386 720 154 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného
projednání a zveřejnění dokumentace

 

 

návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a současně datu projednání dokumentace Vyhodnocení vlivu
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona (dále jen
„dokumentace SEA“).

 

I.

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic (dále
jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán územního plánování podle § 7 odst. (1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu
s ustanovením § 39 odst. (1) stavebního zákona a podle ustanovení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

oznamuje,

že závěrečné veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského
kraje se bude konat v

 

pátek 17. prosince 2010 od 10:00

v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích v
kruhovém sálu Zastupitelstva Jihočeského kraje č. dveří 2.010.

 

Toto projednání bude spojeno s veřejným projednáním dokumentace SEA podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, které proběhne tentýž den na témže místě od
13:00 hod.

 

Krajský úřad tímto vyzývá obce a případné zástupce veřejnosti k uplatnění námitek a ostatní k uplatnění
připomínek k návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje vč. dokumentace SEA. Dotčené orgány krajský
úřad vyzývá k uplatnění stanovisek k podaným námitkám a připomínkám na závěr závěrečného veřejného
projednání.

 

Krajský úřad dále sděluje, že návrh Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje bude v souladu s ustanovením §
22 odst. (1) stavebního zákona veřejnosti představen na samostatných dílčích veřejných projednáních, které se
budou konat v jednotlivých dále uvedených městech s důrazem ve výkladu na záměry navrhované pro území
daného okresu takto:

 

. v pondělí 6. prosince 2010 od 11:00 hod. v Českých Budějovicích, v kruhovém sále Zastupitelstva,
v budově krajského úřadu, U Zimního stadionu 1952/2,
. v úterý 7. prosince 2010 od 15:00 hod. ve Strakonicích, ve velkém sále Úřadu práce, Smetanova 533,
. ve středu 8. prosince 2010 od 15:00 hod. v Jindřichově Hradci, v sále Domu dětí a mládeže, Růžová 10,podpis_zima.jpg
razitko.jpg
. ve čtvrtek 9. prosince 2010 od 15:00 hod. v Písku, v sále Sladovny, Velké náměstí 113,
. v pondělí 13. prosince 2010 od 15:00 hod. v Táboře, v sále Úřadu práce, Husovo náměstí 2938,
. v úterý 14. prosince 2010 od 15:00 hod. v Prachaticích, v radničním sále budovy Staré radnice, Velké
náměstí 1,
. ve středu 15. prosince 2010 od 15:00 hod. v Českém Krumlově, v učebně Hasičského záchranného sboru,
Domoradice 125.


 

II.

 

Krajský úřad, v souladu s ustanovením § 39 odst. (1) ve vazbě na § 20 odst. (2) stavebního zákona sděluje, že
kompletní návrh Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje včetně dokumentace SEA je zveřejněn a je do něho
možno nahlédnout v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice, I. patro, č. dveří 2.041. Kompletní dokumentace je rovněž vystavena na webových stránkách
Jihočeského kraje http://up.kraj-jihocesky.cz.

 

Podrobné informace a odpovědi na Vaše případné otázky Vám, poskytnou Ing. arch. Radek Boček, tel. 386
720 154, 777 823 409, email: bocek@kraj-jihocesky.cz, případně Ing. Romana Vačkářová, tel. 386 720 387,
email: vackarova@kraj-jihocesky.cz nebo Ing. Daniela Řežábková, tel. 386 720 210, email rezabkova@kraj-
jihocesky.cz v pracovní době krajského úřadu (tj. v pondělí a středu v době od 8:00 do 17:00, úterý, čtvrtek a
pátek v době od 8:00 do 14:00), nejlépe po telefonické domluvě termínu návštěvy. Návrh bude zveřejněn do doby
konání posledního veřejného projednání, tj. do 17. 12. 2010.

 

III.

 

Krajský úřad upozorňuje, že:

. námitky proti návrhu zásad územního rozvoje mohou v souladu s ustanovením § 39 odst. (2) stavebního
zákona podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále jen „dotčené obce“) a
zástupce veřejnosti,
. nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené obce a zástupce veřejnosti
námitky s jejich odůvodněním a současně musí vymezit území dotčené námitkou, kdy k později uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží,
. podle § 6 odst. (6) stavebního zákona je k podání námitek obce proti návrhu zásad územního rozvoje v
samostatné působnosti příslušná rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce,
. podle ustanovení § 39 odst. (3) stavebního zákona se ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o
kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje, nepřihlíží,
. podle § 22 odst. (1) stavebního zákona je pro počítání lhůt stanovených zákonem rozhodný den konání
posledního veřejného projednání, tj. termín projednání uvedeného pod bodem I. tohoto oznámení.


 

 

 

 

 

Ing. Bc. Ludvík Zíma

vedoucí odboru regionálního rozvoje,

územního plánování, stavebního řádu a investic

 

Toto oznámení musí být zveřejněno nejméně po dobu 45 dnů na úředních deskách Krajského úřadu Jihočeského
kraje a všech obcí na území Jihočeského kraje.

 

 

 

Vyvěšeno dne:                                         Sejmuto dne:

 

. k seznámení: veřejnost zveřejněním na úřední desce,
. obdrží jednotlivě: dotčené orgány, obce v řešeném území, sousední kraje, Ministerstvo pro místní rozvoj,
. na vědomí: obce sousedící s Jihočeským krajem, A+U Design spol. s r.o., U Černé věže 9, 397 01 České
Budějovice, EIA servis s.r.o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice,
. dále obdrží: obecní a městské úřady v Jihočeském kraji s tím, že žádáme uvedené úřady o vyvěšení
vyhlášky na úřední desku či jiné obvyklé místo, potvrzení data vyvěšení a sejmutí vyhlášky a
neprodlené vrácení takto potvrzené vyhlášky zpět na adresu Jihočeský kraj – krajský úřad, odbor
územního plánování, stavebního řádu a investic, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.


(Kompletní rozdělovník je k dispozici na krajském úřadu a na webových stránkách). 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář