Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání OZ Kalenice 12.3.2011

15. 3. 2011

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kalenice

konaného v obyt. stavení č. p. 1 v Kalenicích dne 12. 3. 2011 od 19,35 do 21,10

Přítomni: Pavel Janda, Pavel Kubíček, Josef Purkrábek, Jana Svítilová, Štěpánka Šímová a Josef Zábranský

Omluven: Jiří Kadaně

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Josef Zábranský jako předsedající v 19,35. Navrhl jako zapisovatele P. Kubíčka, jako ověřovatele zápisu J. Svítilovou a Š. Šímovou.

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Starosta přečetl návrh programu zasedání:

1) Kontrola usnesení minulého zasedání

2) Projednání a schválení úvěru na přestavbu místního pohostinství

3) Projednání a schválení spisové služby

4) Výběr firmy na ošetření javoru na křižovatce silnic do Volenic a Veřechova

5) Různé

6) Diskuse

7) Závěr

Nikdo nevznesl protinávrh ani připomínku či doplnění k programu.

Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 1)

Starosta Zábranský přečetl zápis z minulého zasedání zastupitelstva, konaného 28. 1. 2011, při čemž byla provedena kontrola všech usnesení, která byla jeho součástí.

ad 2)

Starosta Zábranský seznámil přítomné se smlouvou o poskytnutí úvěru ve výši 1 300 000,- Kč na přestavbu místního pohostinství s Komerční bankou. Sdělil, že návrh smlouvy obdržel od strakonické pobočky banky ve středu 9. 3. 2011, že v případě včasného splacení bude rozpočet obce zatížen částkou max. 25 000,- Kč, a požádal členy zastupitelstva o schválení jejího znění.

P. Kubíček namítl, že znění smlouvy by mělo být v souladu se smlouvou o dílo s firmou, která přestavbu pohostinství provádí, i se smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace. Upozornil na nebezpečí v případě, že firma přestavbu nedokončí (nebo nedojde ke kolaudaci stavby) v termínu, který je podmínkou poskytnutí dotace, a hrozí reálné nebezpečí zátěže obecního rozpočtu splátkami úvěru bez krytí plánovanou dotací. P. Kubíček proto navrhl před hlasováním o schválení smlouvy o úvěru posouzení všech tří smluv právníkem na jeho náklady, aby bylo zastupitelstvo včas seznámeno s možnými riziky. V následné rozpravě pak převážil názor, že smlouva o poskytnutí úvěru by měla být schválena ihned.

Hlasování: PRO – 4 (P. Janda, J. Purkrábek, Š. Šímová, a J. Zábranský), PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 2 (P. Kubíček a J. Svítilová), NEHLASOVALI – 0

ad 3)

Starosta seznámil přítomné s nabídkou města Strakonic o zajištění elektronické spisové služby na základě předloženého návrhu Dohody o partnerství k využívání služeb elektronické spisové služby, přičemž existuje reálný předpoklad povinnosti vedení spisové služby v horizontu několika nejbližších let. Náklady, vyplývající z podpisu Dohody, by měly činit 4 000,- Kč jednorázově a následně 800,- Kč ročně

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 4)

Starosta seznámil přítomné s tím, že ve smyslu usnesení zastupitelstva ze dne 28. 1. 2011 stran ošetření javoru u křižovatky silnic na Volenice a Veřechov oslovil zástupce dvou vybraných firem a požádal je o poskytnutí podrobného rozpisu prací:

a) Ing. Antonín Kirpal Čachrov-Svinná (cenová nabídka ve výši 24 000,- Kč)

b) Firma Arbolez.cz – Miroslav Kopenec (cenová nabídka ve výši 8 000,- Kč)

Členům zastupitelstva byl předložen rozpis prací firmy Arbolez.cz s tím, že Ing. Kirpal ani po několika urgencích do termínu zasedání zastupitelstva slíbený rozpis nedodal.

P. Kubíček navrhl hlasovat o tom, aby v případě realizace ošetření stromu na začátku vegetačního období v r. 2011 byla využita nabídka firmy Arbolez.cz, v případě odložení realizace na pozdější dobu znovu posouzeny obě nabídky s opakovanou výzvou k dodání podrobného rozpisu prací.

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 5)

a) Projednán návrh ošetření (pravděpodobně zkrácení) smrku na pozemku před místním pohostinstvím (p. č. 12) stejnou firmou, která bude provádět ošetření javoru (viz předcházející bod zasedání zastupitelstva.

Hlasování: PRO – 67, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

b) Dotaz paní Alexandry Krandové, dle jakého principu byl vybírán poplatek za odvoz komunálního odpadu v předcházejících letech: bylo jí vysvětleno, že i v minulých 2 letech činil poplatek za osobu s trvalým pobytem v Kalenicích (i v případě, že šlo o cizince, který zde byl k pobytu přihlášen jen na Policii ČR) 400,- Kč za rok.

ad 6)

P. Janda připomněl návrh, aby přes můstek u kapličky byl úředně znemožněn průjezd těžkých nákladních aut. Starosta vysvětlil, že komplexní pasport komunikací obce Kalenice smluvně zajišťuje firma Javel – dopravní značení, přičemž případné omezení průjezdu bude realizováno až na základě jejího doporučení.

ad 7)

Zasedání zastupitelstva ukončeno starostou Zábranským ve 21,10. Termín příštího zasedání zatím nebyl určen.


V Kalenicích dne 12. 3. 2011


Zapsal: Pavel Kubíček Ověřili: J. Svítilová a Š. Šímová

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Antonín Kirpal

Anonim,30. 11. 2011 22:03

Vážení, buďte opatrní, pan Kirpal je ten největší zmetek, kterého jsem kdy potkal. Opatrnost.