Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání OZ Kalenice dne 13.5.2011

19. 5. 2011

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kalenice

konaného na Obecním úřadu v Kalenicích dne 13. 5. 2011 od 19,35 do 20,35

Přítomni: Pavel Janda, Jiří Kadaně, Pavel Kubíček, Josef Purkrábek, Jana Svítilová, Štěpánka Šímová a Josef Zábranský

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Josef Zábranský jako předsedající v 19,35. Navrhl jako zapisovatele P. Kubíčka, jako ověřovatele zápisu P. Jandu a J. Svítilovou.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Starosta přečetl návrh programu zasedání:

1) Kontrola usnesení minulého zasedání

2) Projednání a schválení závěrečného účtu

3) Informace o průběhu rekonstrukce komunitního a vzdělávacího centra

4) Pasport místních komunikací

5) Různé

6) Diskuse

7) Závěr

Nikdo nevznesl protinávrh ani připomínku či doplněk programu.

Hlasování: Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 1)

Starosta Zábranský přečetl zápis z minulého zasedání zastupitelstva, konaného 12. 3. 2011, při čemž byla provedena kontrola všech usnesení, která byla jeho součástí.

ad 2)

Starosta Zábranský přečetl legislativní definici závěrečného účtu dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ze dne 7. 7. 2000. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření. Při přezkoumání hospodaření za rok 2010 obec přijala opatření k nápravě chyb a nedostatků (mimo jiné byla do inventurního soupisu pozemků doúčtována stavební parcela č. 35 v kat. území Kalenice, kde je obec vlastníkem 2/30, tj. 20m2, v celkové hodnotě 600,- Kč; stavba někdejší sýpky byla odstraněna demolicí, změna bude zanesena do Katastru nemovitostí). Starosta přítomné dále informoval, že návrh závěrečného účtu byl v souladu se zmíněným zákonem dne 26. 4. 2011 zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Obecního úřadu a od 26. 4. do 11. 5. 2011 vyvěšen na úřední desce obce. V souladu se zákonem se hlasovalo o uzavření projednání závěrečného účtu vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením za rok 2010 bez výhrad.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 3)

Starosta informoval přítomné o průběhu rekonstrukce místního komunitního a vzdělávacího centra: z celkové částky (2 317 529,- Kč) bylo dosud z rozpočtu obce stavební firmě vyplaceno 1 260 000,- Kč, dalších 600 000,- Kč bylo na účet firmy poukázáno na základě faktury prostřednictvím úvěru u strakonické pobočky Komerční banky. Zbytek úvěru (ve výši 457 529,- Kč) bude firmě proplacen až po kolaudaci objektu, která by měla proběhnout nejpozději do konce srpna 2011, aby obec včas obdržela dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 1 700 000,- Kč.

ad 4)

Starosta předložil členům zastupitelstva Veřejnou vyhlášku – oznámení o návrhu opatření obecné povahy, vydaného Odborem dopravy Městského úřadu Strakonice. Jedná se o návrh na stanovení místní trvalé úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích v obci Kalenice ve smyslu umístění svislého dopravního značení. Podle předloženého plánku půjde o umístění 8 nových dopravních značek. Zastupitelé se shodli na tom, že se pokusí instalaci dopravních značek zajistit svépomocí (nikoli prostřednictvím dodavatelské firmy), aby náklady z obecního rozpočtu byly co možná nejnižší.

ad 5)

a) Starosta Zábranský informoval o chystaném svozu nebezpečného odpadu (přesný termín dosud nebyl stanoven), přičemž tentokrát nebude definováno, co se za nebezpečný odpad považuje.

b) P. Kubíček vznesl dotaz, z jakého důvodu je větší část nádvoří bývalého velkostatku č. p. 1 uzavřena lanem a proč je na uvedený pozemek zákaz vstupu se psy. Starosta vysvětlil, že na základě usnesení minulého zastupitelstva ze dne 8. 10. 2011 byly parcely č. 20/1, 20/2, 20/5 a 1357 pronajaty členům místního Sboru dobrovolných hasičů, kteří je účelově využívají a pečují o ně. P. Kubíček proto vyzval, aby zákaz vstupu se psy dodržovali i členové zastupitelstva.

ad 6)

V diskusi byl projednán další postup ve věci nedoplatků některých obyvatel Kalenic za odvoz komunálního odpadu a vodné.

ad 7)

Zasedání zastupitelstva ukončeno starostou Zábranským ve 20,35. Termín dalšího zasedání zatím určen nebyl, předpokládá se během července či srpna 2011.

 

V Kalenicích dne 13. 5. 2011

 

Zapsal: Pavel Kubíček Ověřili: Pavel Janda a Jana Svítilová

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář