Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání OZ Kalenice dne 13.5.2011

19. 5. 2011

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kalenice

konaného na Obecním úřadu v Kalenicích dne 13. 5. 2011 od 19,35 do 20,35

Přítomni: Pavel Janda, Jiří Kadaně, Pavel Kubíček, Josef Purkrábek, Jana Svítilová, Štěpánka Šímová a Josef Zábranský

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Josef Zábranský jako předsedající v 19,35. Navrhl jako zapisovatele P. Kubíčka, jako ověřovatele zápisu P. Jandu a J. Svítilovou.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Starosta přečetl návrh programu zasedání:

1) Kontrola usnesení minulého zasedání

2) Projednání a schválení závěrečného účtu

3) Informace o průběhu rekonstrukce komunitního a vzdělávacího centra

4) Pasport místních komunikací

5) Různé

6) Diskuse

7) Závěr

Nikdo nevznesl protinávrh ani připomínku či doplněk programu.

Hlasování: Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 1)

Starosta Zábranský přečetl zápis z minulého zasedání zastupitelstva, konaného 12. 3. 2011, při čemž byla provedena kontrola všech usnesení, která byla jeho součástí.

ad 2)

Starosta Zábranský přečetl legislativní definici závěrečného účtu dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ze dne 7. 7. 2000. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření. Při přezkoumání hospodaření za rok 2010 obec přijala opatření k nápravě chyb a nedostatků (mimo jiné byla do inventurního soupisu pozemků doúčtována stavební parcela č. 35 v kat. území Kalenice, kde je obec vlastníkem 2/30, tj. 20m2, v celkové hodnotě 600,- Kč; stavba někdejší sýpky byla odstraněna demolicí, změna bude zanesena do Katastru nemovitostí). Starosta přítomné dále informoval, že návrh závěrečného účtu byl v souladu se zmíněným zákonem dne 26. 4. 2011 zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Obecního úřadu a od 26. 4. do 11. 5. 2011 vyvěšen na úřední desce obce. V souladu se zákonem se hlasovalo o uzavření projednání závěrečného účtu vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením za rok 2010 bez výhrad.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 3)

Starosta informoval přítomné o průběhu rekonstrukce místního komunitního a vzdělávacího centra: z celkové částky (2 317 529,- Kč) bylo dosud z rozpočtu obce stavební firmě vyplaceno 1 260 000,- Kč, dalších 600 000,- Kč bylo na účet firmy poukázáno na základě faktury prostřednictvím úvěru u strakonické pobočky Komerční banky. Zbytek úvěru (ve výši 457 529,- Kč) bude firmě proplacen až po kolaudaci objektu, která by měla proběhnout nejpozději do konce srpna 2011, aby obec včas obdržela dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 1 700 000,- Kč.

ad 4)

Starosta předložil členům zastupitelstva Veřejnou vyhlášku – oznámení o návrhu opatření obecné povahy, vydaného Odborem dopravy Městského úřadu Strakonice. Jedná se o návrh na stanovení místní trvalé úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích v obci Kalenice ve smyslu umístění svislého dopravního značení. Podle předloženého plánku půjde o umístění 8 nových dopravních značek. Zastupitelé se shodli na tom, že se pokusí instalaci dopravních značek zajistit svépomocí (nikoli prostřednictvím dodavatelské firmy), aby náklady z obecního rozpočtu byly co možná nejnižší.

ad 5)

a) Starosta Zábranský informoval o chystaném svozu nebezpečného odpadu (přesný termín dosud nebyl stanoven), přičemž tentokrát nebude definováno, co se za nebezpečný odpad považuje.

b) P. Kubíček vznesl dotaz, z jakého důvodu je větší část nádvoří bývalého velkostatku č. p. 1 uzavřena lanem a proč je na uvedený pozemek zákaz vstupu se psy. Starosta vysvětlil, že na základě usnesení minulého zastupitelstva ze dne 8. 10. 2011 byly parcely č. 20/1, 20/2, 20/5 a 1357 pronajaty členům místního Sboru dobrovolných hasičů, kteří je účelově využívají a pečují o ně. P. Kubíček proto vyzval, aby zákaz vstupu se psy dodržovali i členové zastupitelstva.

ad 6)

V diskusi byl projednán další postup ve věci nedoplatků některých obyvatel Kalenic za odvoz komunálního odpadu a vodné.

ad 7)

Zasedání zastupitelstva ukončeno starostou Zábranským ve 20,35. Termín dalšího zasedání zatím určen nebyl, předpokládá se během července či srpna 2011.

 

V Kalenicích dne 13. 5. 2011

 

Zapsal: Pavel Kubíček Ověřili: Pavel Janda a Jana Svítilová

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Blood Pressure : Blood pressure map

AZepeDeDstit,8. 10. 2018 23:47

Poids est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-tadalafil-en-france/