Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kalenice 10.12.2010

19. 12. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kalenice

konaného na Obecním úřadě v Kalenicích dne 10. 12. 2010 od 19,30 do 22,15

Přítomni: Pavel Janda, Pavel Kubíček, Josef Purkrábek, Jana Svítilová, Štěpánka Šímová a Josef Zábranský; jako host Marie Zábranská (členka Finančního výboru)

Nepřítomni: Jiří Kadaně (omluven, v době zasedání v zaměstnání)

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Josef Zábranský jako předsedající v 19,30. Navrhl jako zapisovatele P. Kubíčka, jako ověřovatele zápisu J. Purkrábka a Š. Šímovou.

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Starosta přečetl návrh programu zasedání:

1) Kontrola usnesení předcházejícího zasedání

2) Projednání a schválení Jednacího řádu zastupitelstva

3) Sestavení návrhu obecního rozpočtu na rok 2011

4) Projednání žádosti Sdružení hasičů Čech, Mory a Slezska (dále jen „SHČMS“) okresu Strakonice

5) Různé

6) Určení termínu příštího zasedání zastupitelstva a závěr

Nikdo nevznesl protinávrh ani připomínku či doplněk programu.

Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 1)

Starosta Zábranský přečetl zápis z minulého zasedání zastupitelstva, konaného 6. 11. 2010, při čemž byla provedena kontrola všech usnesení, která byla jeho součástí.

ad 2)

a) Starosta Zábranský přečetl svůj návrh Jednacího řádu zastupitelstva.

b) Následně P. Kubíček rozdal jím vypracovaný návrh Jednacího řádu a upozornil na několik významnějších odlišností obou textů.

c) Dle P. Jandy a J. Purkrábka verze P. Kubíčka pro potřeby zastupitelstva Kalenic příliš podrobná, dle P. Kubíčka je však výhodnější, neboť řeší více možných situací.

d) Za výchozí byla nakonec použita verze předložená starostou s několika úpravami textu (např. pro svolání mimořádného zasedání zastupitelstva je potřeba žádosti 3 členů, o případných pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly podány).

e) Takto upravený text (který tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu) bude vyvěšen na webových stránkách obce a bude závazný pro všechna následující zasedání zastupitelstva obce.

f) Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 3)

a) Členka Finančního výboru M. Zábranská seznámila zastupitelstvo se všemi příjmovými a výdajovými položkami rozpočtu.

b) Na základě dostupných údajů byl jako součást rozpočtu vypracován finanční výhled na rok 2014.

c) Na základě výše položek rozpočtu na rok 2009 byla navržena výše položek rozpočtu na rok 2011.

d) Návrh rozpočtu (který tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu) bude od 11. 12. do 27. 12. 2010 vyvěšen na Úřední desce Obecního úřadu.

e) Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 4)

a) Starosta Zábranský přečetl žádost SHČMS okr. Strakonice o finanční příspěvek na výchovu, výcvik a soutěže dětí a mládeže.

b) J. Purkrábek navrhl příspěvek ve výši 500,- Kč, P. Kubíček ve výši 1 000,- Kč.

c) Hlasování o návrhu P. Kubíčka: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 5)

a) Starosta Zábranský informoval o jednání s Ing. Kirpalem o ošetření javoru u křižovatky silnic na Volenice a Veřechov tak, aby neohrožoval život, zdraví a majetek občanů. Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že ošetření stromu bude financováno z příslušné položky obecního rozpočtu na rok 2011 (dle návrhu počítánu s částkou do 20 000,- Kč), případné další náklady nad tuto částku navrhl uhradit P. Kubíček jako iniciátor petice proti pokácení stromu.

b) Starosta Zábranský informoval o nové stížnosti Paní Eriky Bendové na volné pobíhání psů Křešničků z č. p. 21 i č. p. 41. Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že paní Jaroslavě Křešničkové bude odeslána písemná výzva k dodržování obecní vyhlášky O stanovení pravidel pohybu psů ne veřejném prostranství.

c) J. Svítilová vznesla dotaz na plánované zrušení autobusového spoje Strakonice – Soběšice v 6 hodin ráno. Starosta Zábranský vysvětlil, že zrušení spoje nebylo iniciováno zastupitelstvem ani Obecním úřadem, nýbrž zřizovatelem, přičemž Obecnímu úřadu v Kalenicích byla tato chystaná změna pouze oznámena. Změna se však týká pouze období letních školních prázdnin (červenec a srpen), v ostatních měsících roku bude spoj v provozu.

ad 6)

Další veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat 28. 12. 2010 od 19,30 na Obecním úřadě či v místním pohostinství. Hlavním bodem programu bude schválení rozpočtu obce na rok 2011. Zasedání zastupitelstva ukončeno starostou Zábranským ve 22,15.

 

V Kalenicích dne 10. 12. 2010

 

Zapsal: Pavel Kubíček Ověřili: Josef Purkrábek a Štěpánka Šímová

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář